"

SLAMTÖMNING AV ENSKILDA SLAMBRUNNAR

den 7 juni 2017 kl 10:59

De brunnar som tömdes år 2016 kommer utan särskild anmälan att tömmas även i år.
Dock måste eventuellt nytillkomna fastighetsägare/brukare anmäla att de vill ha tömning.
Gör detta till telefon 0941 – 140 46, eller lastbilen på telefonnummer 070 – 288 03 91.

Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige
2002-09-30 § 40 skall slambrunnar till åretruntboenden tömmas en gång per år.

TÖMNINGSPERIOD.

Tömningsperioden inleds i mitten av juni månad och fortgår tills alla brunnar är tömda.

FRAMKOMLIGHET.

Fastighetsägaren är skyldig att ordna så att det finns en användbar väg till brunnen.
Gör vägen farbar för lastbilen, den behöver 3,5m bredd och 4,5 m fri höjd.
Ta bort träd, buskar, kvistar och växter som blockerar vägen.
Märk tydligt ut brunnen som ska tömmas.
Om vår personal inte kan anser att vägen är farbar, då töms inte brunnen.
Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall den väg som finns
inte håller för att klara belastningen från lastbilen.

Vi vill även uppmana alla med enskilda slambrunnar att se över brunnslock, vår rekommendation till fastighetsägare med enskilda avlopp är att byta till lätta brunnslock.

Tekniska Avd.