"

Information kring förändringar på Åseborg

den 10 juni 2016 kl 15:02

Efter uppfräschning och viss ombyggnation på Svalan började boende flytta in under sommaren och hösten 2015.
Samtidigt påbörjades tömning av Bofinkens tre plan om tjugo lägenheter, med flytt över till bl.a. Svalans nya boende med tolv lägenheter. Vid den tidpunkten följde all personal från Bofinken med över till Svalan.

Med ny budgetram för 2016 påbörjades en inventering av kommunens olika verksamheter och dess bemanning inom omsorgen.

Resultatet har bl. a. blivit en sammanslagning av Svalans och Fyrklöverns personalgrupper, från 25/4, där några vakanta rader inte tillsatts. På det nya schemat finns en s. k. löpare som ska vara behjälplig på den avdelning där behovet är som störst.

Personalen har hunnit göra vissa schematekniska justeringar och extra personal har satts in under hittillsvarande helger. Utvärderingar görs för att följa upp vad förändringarna för med sig. Kommunen har en mycket duktig och kompetent omvårdnadspersonal. I utvecklingsarbetet kommer det att behövas en tydligare samverkan mellan verksamheterna i framtiden.

Maj Ågren Jonsson                                     Linnéa Lindberg
Socialchef                                                  Kommunalråd