"

Miljöenheten

 

Miljöenheten är en enhet inom Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Miljöenhetens arbete med miljöskydd är främst ett arbete med inriktning på hur industri och annan produktion påverkar miljön. I miljötillsynen, som sker med stöd av miljöbalken, ingår att följa hur olika verksamheter klarar uppsatta villkor för utsläpp och annan miljöpåverkan. 

I begreppet miljöskydd ligger också miljöövervakning som är olika undersökningar med syfte att ge en bild av hur miljön förändras över lång tid. Sådana undersökningar pågår och har pågått länge när det gäller t.ex. luftkvalité och försurning av sjöar och vattendrag.        -- Eka oval.gif

Vi kan också alla som individer värna om miljön genom att i olika situationer välja alternativ som gynnar en bättre miljö. Miljömärkningen av varor är ett sätt att vägleda konsumenten till rätt alternativ.

Senast uppdaterad: 2010-03-22
Uppdaterad av: Inger Olofsson