Ansvar och roller

Länsstyrelsen beskriver svenska myndigheters roller och ansvar:
. 

Det finns ett samlat myndighetsansvar för att gemensamt ta hand om det ökade antalet flyktingar som anländer till Sverige.

Länsstyrelsen har en samordningsroll

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet, samt med att samordna information till allmänhet och media.  

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.    

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd. I de fall då Migrationsverkets egna boendeplatser inte räcker till kan kommunerna även bli ansvariga för evakueringsboenden. Dessa boenden drivs i kommunens regi och de asylsökande bor på dessa evakueringsboenden en kortare period tills det finns boendeplatser i Migrationsverkets egen regi.

Landstinget ger vård till asylsökande och papperslösa

Alla asylsökande och papperslösa vuxna i Sverige har rätt till sjukvård och tandvård som de inte kan vänta med. De får också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Barn och unga (under 18 år) har rätt till hälso- och sjukvård samt tandvård.

Västerbottens läns landsting - Aktuellt om flyktingsituationen

Arbetsförmedlingen ansvarar för de med uppehållstillstånd

Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Det innebär såväl planering och samordning för individens insatser som samordning mellan aktörer. Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning och bosättning av asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Försäkringskassan betalar ut ersättningar

Försäkringskassan är ansvarig för utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg samt andra ersättningar såsom barnbidrag med mera.

Polisen ansvarar för den illegala invandringen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde. Polisen samverkar både nationellt och regionalt med övriga myndigheter och kommuner. Att stanna i Sverige utan att ha tillstånd kan innebära att man riskerar att avvisas från landet. 
Här kan du läsa information på arabiska, dari och engelska.

 

.

Senast uppdaterad: 2016-01-12
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson