"

Regler för försörjningsstöd

Information från socialnämnden i Åsele kommun inför ansökan om ekonomiskt bistånd

Ansökan om försörjningsstöd skall göras i den kommun där sökande vistas stadigvarande. Sökande skall var folkbokförd i den kommunen. Utöver det har Kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. De som ingått äktenskap eller är sammanboende skall göra ansökan tillsammans med sin partner.

Om sökande lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan sökande bli återbetalningsskyldig och/eller åtalad för bedrägeri.Vad ekonomiskt bistånd innehåller

Ekonomiskt bistånd vilar på två ben: Försörjningsstöd och livsföring i övrigt.


Försörjningsstöd

Försörjningsstöd kan beviljas till riksnorm vilket avser kostnad för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon samt TV-avgift. Beloppet varierar beroende på ålder och om sökande är ensamstående eller sammanboende. Utöver riksnorm kan försörjningsstöd beviljas till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa samt kostnad för läkarvård och receptbelagt läkemedel.  

Skälig boendekostnad varierar beroende på antalet hushållsmedlemmar, bostadsstorlek samt vad som är rimlig boendekostnad för en låginkomsttagare på orten. Detta gäller även bostadsrätter och egna fastigheter. När det gäller bostadsrätter och egna fastigheter beviljas endast kostnad för månadsavgift till bostadsrättsförening, ränta på lån för bostaden, kostnad för vatten, uppvärmning, sophämtning, försäkring samt tomträttsavgäld.

Livsföring i övrigt

Ekonomiskt bistånd  kan beviljas till skäliga kostnader för livsföring i övrigt: Begravningskostnad, flytt, skolavgift, glasögon, linser, hemtjänst, hemutrustning, advokatkostnad, juridisk kostnad, kläder och skor, läkarvård, medicin, tandvård, psykoterapi, resa, skuld, spädbarnsutrustning, tekniska hjälpmedel och telefonabonnemang med mera.

Vid ansökan om försörjningsstöd till läkarvård och läkemedel skall sökande kontakta socialnämnden för godkännande och i efterhand inlämna receptspecifikation (kvitto). När det gäller ansökan om tandvård skall kostnadsförslag lämnas till socialnämnden för att socialnämden ska kunna fatta ett beslut om behandling beviljas eller ej.

Endast skälig kostnad för synundersökning och glasögonbågar beviljas. Vid ansökan om försörjningsstöd till glasögon skall sökande uppvisa kostnadsförslag från optiker som styrker behovet av glasögon samt vad som ingår i priset. Om det finns medicinskt behov, av till exempel särskild slipning alternativ behandling av glaset eller om kontaktlinser är det enda alternativet för att korrigera sökandes synfel, ska det framgå i ett intyg.Hur ansöker man?

Nybesök

Den som ansöker om försörjningsstöd för första gången ska lämna in kontoöversikt (en förteckning över samtliga bankkonton) samt kontoutdrag från två månader tillbaka i tiden från sökandes samtliga bankkonton.. Arbetssökande skall vara inskriven på arbetsförmedlingen, aktivt söka arbete och inlämna en aktuell handlingsplan från arbetsförmedlingen tillsammans med ansökan om försörjningsstöd. Försörjningsstöd beviljas inte om sökande har eget företag. Sökande skall ansöka om övriga bidrag/ersättningar som denne kan vara berättigad till, exempelvis a-kassa, alfa-kassa och bostadsbidrag.


Återansökan

Ansökan om försörjningsstöd sker månadsvis och avser kommande period eller månad. Försörjningsstöd beviljas inte retroaktivt. Ansökan bör vara inlämnad innan den sista vardagen i månaden. Vid senare inlämning beviljas ett lägre belopp av försörjningsstöd. Ansökan skall vara fullständigt ifylld. Det ska framgå vad ansökan avser (t ex riksnorm, hyra, hushållsel) samt vilka inkomster och tillgångar sökande har. Alla förändringar i inkomster ska meddelas socialnämnden under tiden som sökande uppbär försörjningsstöd. Handlingar som styrker inkomster och utgifter ska bifogas ansökan. Samtliga ekonomiska medel räknas som inkomst. Ansökan ska undertecknas av sökande vilket innebär sanningsförsäkran samt godkännande att kontroll görs hos myndigheter och register som sökande angett. När socialnämnden har fått en komplett ansökan om försörjningsstöd har ansvarig socialsekreterare fem arbetsdagar till förfogade för handläggning för att fatta beslut.

Närvarorapport från praktikplatsen skall inlämnas tillsammans med ansökan. Ogiltig frånvaro ger avdrag på försörjningsstödet. Sjukintyg skall inlämnas till socialnämnden efter fem dagars sjukdomsfrånvaro.

Inkomst över norm

Om sökande har inkomster som överstiger riksnorm en månad så räknas överskottet som inkomst nästkommande månad. Om sökande under ett par månader har inkomster som överstiger riksnorm och sedan ansöker om försörjningsstöd görs beräkning av sökandes rätt till försörjningsstöd bakåt i tiden. Om sökande vid sista inkomsttillfället känner till att framtida försörjning ej är tryggad har sökande ett eget ansvar att planera för de nödvändigaste utgifterna.

Överklagan

Den som inte är nöjd med Socialnämndens beslut kan överklaga hos Länsrätten, skrivelsen inlämnas till Socialnämnden. För att överklagandet skall kunna prövas måste skrivelsen ha inkommit till Socialämnden inom tre veckor från den dag beslutet delgivits. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag, helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas den vidare till Länsrätten, om Socialnämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt sökande begärt.

I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas, hur beslutet önskas ändras och varför. Skrivelsen ska underteckns av sökande samt ska namnförtydligande, personnummer, postadress och telefonnummer uppges. Då ombud anlitats kan ombudet i stället underteckna skrivelsen, inlämna en fullmakt i original och uppge namn, adress samt telefonnummer.

 

 

 

  

Senast uppdaterad: 2011-09-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson