"

Anmälningsplikt för folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel  eller servering av folköl -- Ölsejdel.jpg
ska anmäla detta till den kommun där försäljningen sker.
Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal  samt att försäljning av matvaror sker i lokalen.
För köp av folköl gäller en åldersgräns på 18 år.

Blankett för anmälan av försäljning av folköl hittar du här.


Krav på ett egenkontrollprogram

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas. Ett egenkontrollprogram ska innehålla följande:

  • Verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
  • Försäljningsställets rutiner för utbildning och kunskap. Hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
  • Information till kunderna - Finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
  • Kassaarbete - Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
  • Överträdelser - Vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
  • Dokumentation - Hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan om folkölsförsäljning.

Du kan använda dig av vår mall som finns här för egenkontrollprogram som en hjälp när du tar fram ditt egenkontrollprogram.

Tillsynen över försäljningen sköts av personal på socialförvaltningen och en tillsynsavgift kan tas ut.

Senast uppdaterad: 2016-08-18
Uppdaterad av: Inger Olofsson