"

MAS

I medicinska enheten ingår den legitimerade personalen inom vård och omsorg, det vill säga sjuksköterskor.

Alla som bor inom kommunens särskilda boenden har rätt till hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Det innebär att du har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska att vända dig till om du behöver hjälp med medicinska insatser.

När du flyttar in i ett särskilt boende kommer du att träffa den sjuksköterska som ansvarar för dig.

För att säkra kvalitet i en allt mer kvalificerad medicinsk omvårdnad ställs höga krav på personalens kompetens. För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård som erbjuds är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska-- sjuksköterska.JPG

MAS är en i Hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som ska finnas i varje kommun.

MAS uppgifter:

  • Har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen.
  • Skall upprätta, aktualisera och förnya riktlinjer för hur vården/omsorgen skall bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Att se till att journaler – dokumentation förs enligt föreskrifter i patientjournallagen.
  • Att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.
  • Att utarbeta rutiner för avvikelsehantering samt utreda de händelser som anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  • Göra uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheten utifrån MAS-funktionens uppdrag och redovisa för nämnden.