"

Ansvar och roller

Migrationsverket:
Migrationsverket ansvarar för att ta emot flyktingar som söker asyl (fristad) i Sverige. De ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ansvarar även för att ordna boende för de asylsökande (de som inte kan ordna det själva) under tiden de väntar på beslut om uppehållstillstånd. Migrationsverket betalar även en dagersättning till den asylsökande under tiden de väntar på beslut (ex. 71 kr/dag för ensamstående vuxen). När den nyanlände har fått uppehållstillstånd kan Migrationsverket hjälpa de som inte själva kan ordna sitt boende med att bosätta sig i en kommun (kommunanvisning). Migrationsverket har även anvisningsansvar för ensamkommande barn, d.v.s. de anvisar till den kommun som ska ha ansvaret för barnen.

 

Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen har en samordningsroll där de arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet. Länsstyrelsen fördelar dessutom statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

 

Kommunen:
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket.  Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand samt personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen. Kommunen har även ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare). Kommunerna ansvarar  för undervisning i SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till etableringsinsatser via arbetsförmedlingen.

 

Arbetsförmedlingen:
Arbetsförmedlingen har det samordnade ansvaret för etableringen av nyanlända som fått uppehållstillstånd – d.v.s. de ska stödja den nyanländes etablering och introduktion i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen beslutar även om ekonomisk ersättning under tiden den nyanlände deltar i etableringsinsatser/-program.

 

Försäkringskassan:
Försäkringskassan sköter utbetalningar av den ersättning som den nyanlände får under tiden han/hon deltar i etableringsinsatser/-program via arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ansvarar även för de bidrag som den nyanlände har rätt att söka när han/hon fått uppehållstillstånd och är folkbokförd i en kommun, t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd.

 

Landstinget:
Landstinget ska erbjuda kostnadsfri hälsoundersökning till samtliga asylsökande så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Landstinget ger vård till asylsökande och papperslösa vuxna - de har rätt till sjukvård och tandvård som de inte kan vänta med. Barn/ungdomar under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i det landsting som de söker vård i.

 

Polisen:
De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde. Att stanna i Sverige utan att ha tillstånd kan innebära att man riskerar att avvisas från landet.

 

CSN:
​CSN erbjuder nyanlända över 18 år som fått uppehållstillstånd en möjlighet att ta ett hemutrustningslån. Men hjälp av lånet kan personerna köpa in saker till sitt nya hem.

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson