"

Enskilda avlopp

De fastigheter i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet måste själv anlägga ett så kallat enskilt avlopp. Med avloppsvatten menas i sammanhanget vatten från toalett, bad, disk och tvätt. Lagen säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämplig
avloppsanordning eller annan inrättning utföras, miljöbalken 9 kap 7 §.

Om du ska anlägga ett enskilt avlopp eller att ändra en redan befintlig avloppsanläggning behöver du ett tillstånd från kommunens miljökontor. Om du avser att anlägga en avloppsanordning för vatten från bad, disk och tvätt, så kallat BDT-vatten, krävs en anmälan. Ansökan/anmälan görs på en särskild blankett.

Tillståndet ska vara klart innan du påbörjar arbetet. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. Efter att miljökontoret har mottagit din ansökan och den kan anses vara komplett kommer ärendet att behandlas och du kan därefter påbörja arbetet med din avloppsanläggning.


Avlopp med dålig rening ett problem
Om avloppsanläggningen inte uppnår en tillfredställande rening av avloppsvattnet medför detta en negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Ett gammalt avlopp kan ge upphov till läckage av kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag och bakterier, virus och parasiter kan ge upphov till sjukdomar.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att du har ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.

Senast uppdaterad: 2015-01-22
Uppdaterad av: Inger Olofsson