"

Avloppsinventering

Inventering av enskilda avloppsanläggningar

Under sommaren 2017 kommer Miljöenheten att fortsätta med den påbörjade inventeringen av enskilda avloppsanläggningar i kommunen. Inventeringen görs områdesvis och påbörjades inom kommunens vattenskyddsområden. Därefter betas alla fastigheter med enskilda avlopp av.

Varför behövs en inventering?
I miljöbalkens 9 kapitel 7 § sägs att avloppsvatten ska tas om hand på ett sätt att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Sedan 1969 har det funnits lagkrav på att avloppsvatten ska genomgå någon ytterligare rening än slamavskiljning. Trots att kravet på rening funnits länge uppfyller inte alla avlopp kravet på längre gående rening än slamavskiljning.

I kommunen finns avlopp som inte uppfyller gällande lagstiftning och därför behöver åtgärdas. Om brister uppmärksammas vid inventeringen kan detta innebära att den befintliga lösningen för omhändertagande av avloppsvatten behöver åtgärdas. Dåligt fungerande avlopp släpper ut smittämnen som riskerar att förorena sjöar, vattendrag och dricksvattentäkter. Avloppsvattnet innehåller även näringsämnen som kan leda till övergödning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten ska därför renas för att minska övergödning och smittorisker.

Enskilda avlopp kan påverka måluppfyllelsen för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet, vilka de två senare är prioriterade i kommunen enligt gällande översiktsplan.

Hur ska avloppsvatten omhändertas?
Beroende på vilken typ av avloppsvatten som är ansluten till avloppsanläggningen ställs kraven. För anläggningar dit WC är kopplad ska anordningen ha slamavskiljning i tre steg med efterföljande rening. Med efterföljande rening menas exempelvis infiltration eller markbädd.

Mer information om enskilda avlopp, tekniklösningar, lagkrav och ansvar hittar du på www.avloppsguiden.se, en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp. Du kan också testa ditt avlopp utifrån checklistan "Testa ditt avlopp".

Inventering 2017
Områden som kommer inventeras 2017 är fastigheter på Norrstrand, i Söråsele efter Sörnoretvägen och Östernoret.

Fastighetsägare som kommer att beröras av sommarens inventering kommer att kontaktas via brev med ytterligare information under våren.

Avgift
För att genomföra inventeringen kommer Miljöenheten ta ut en avgift för den tid som läggs ner på varje fastighet. Inventeringen är alltså inte skattefinansierad utan avgiftsfinansierad.

Har Ni några funderingar är Ni välkomna att kontakta miljöenheten.

 

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Inger Olofsson