"

Frågor & Svar

Här får du svar på några frågor som ni kanske funderar över. Finns inte ert svar här ring gärna oss.

I hemmet

1. När det brinner hos grannen, hur snabbt sprider sig branden in till min lägenhet?

Svar: Hus som byggs har krav att klara minst 60 minuters brand i lägenheten innan intilliggande lägenheter drabbas.

2. Jag bor i betonghus, behöver jag släckredskap och brandvarnare?

Svar: Ja, det måste Du ha! De första kritiska minuterna då man har chans att komma ut har inte byggnadens stomme någon avgörande inverkan på brandförloppet, utan det är all inredning som bidrar till den giftiga röken.

3. Behöver jag verkligen brandvarnare i min villa/lägenhet och var placerar jag den i så fall?

Svar: Ja! I alla bostäder skall det finnas brandvarnare. Det är en ytterst billig livförsäkring när olyckan väl är framme. Lämpligen har man minst en brandvarnare på varje våningsplan, vilka placeras i anslutning till trapplopp mellan våningarna. Ligger sovrummen långt från trappan bör man sätta upp en kompletterande brandvarnare utanför sovrummet.

4. Får jag grilla på balkongen?

Svar: Från Räddningstjänsten finns det inget myndighetskrav på att man inte får grilla på balkongen förutsatt att det inte ger upphov till brandfara. Det finns däremot krav och föreskrifter från kommunen som säger att man inte får grilla om det upplevs som störande av grannar.

5. Vilken typ av brandsläckare ska jag välja om jag bor i villa?

Svar: Ett bra släckredskap är en trädgårdsslang som alltid är ansluten i t.ex en tvättstuga. Om du inte har den möjligheten så är en pulversläckare ett bra alternativ men hör gärna av dig till räddningstjänsten så kan vi ge dig mer råd om val släckredskap.

6. Jag bor i lägenhet på tredje våningen i ett fyra våningars hus, hur tar jag mig ut om trapphuset är rökfyllt? Det finns ingen fast stege eller liknande på ytterväggen.

Svar: Byggnadsreglerna medger i vissa fall att personer kan invänta räddningstjänstens insatsstyrka som kan plocka ned nödställda med stege alternativt skylift. Detta bygger på att lägenheterna är byggda för att stå emot brand i 60 minuter. Naturligtvis kan man själv ordna med stege eller annan utrymningsutrustning.

7. Vilka åtgärder ska jag vidta hemma för att öka min familjs säkerhet?

Svar: Har man uppfyllt följande punkter har man kommit en bra bit på väg:

1. Sätt upp brandvarnare

2. Gå igenom med familjen hur ni ska utrymma vid brand och var ni samlas.

3. Se till att det finns släckutrustning lättillgängligt. Lämpligen en formstyv vattenslang eller en handbrandsläckare av typ pulver eller skum.

8. Vilka maskiner hemma ska jag ha koll på ur brandskyddssynpunkt?

Svar: Generellt kan man säga att maskiner som ligger med elspänning på bör vara avstängda med huvudströmbrytare om detta är möjligt. De maskiner som orsakar en del bränder i bostäder är TV-apparater, kaffekokare, torktumlare och tvättmaskiner.

På offentliga platser

9. Hur vet jag att det brinner och att jag ska utrymma när jag går på ett varuhus?

Svar: Varuhus och köpcenter är utrustade med anordningar som känner av rök eller värme från bränder. När dessa indikerar brand utlöses ett utrymningslarm som oftast utgörs av en kombination av signal och talat meddelande. Även nödbelysning skall finnas så att man lätt kan hitta ut.

10. Hur vet jag var jag ska ta mig ut när jag är på ett varuhus eller en restaurang där det har börjat brinna?

Svar: Alla utgångar skall vara markerade med gröna skyltar med vita symboler som anger att det är en nödutgång.

11. När jag sover på hotell funderar jag på hur man har tänkt på brand- och utrymningsproblem. Hur har man löst detta i och med att så många personer ligger och sover och heller inte riktigt känner till lokalerna?

Svar: Brandskydd i hotell regleras genom byggreglerna där det bland annat finns krav på att varje hotellrum skall vara en egen brandcell som hindrar spridning till intilliggande rum i minst 60 minuter. Det finns alltid minst två av varandra oberoende utrymningsvägar inom vilka krav på ytskikten (tak, väggar och golv) är höga. Korridorer förses med rökdetektorstyrt utrymningslarm så man snabbt skall bli varse om det blir rök i korridoren genom larmsignal eller intalat meddelande eller kombination av de båda. På rummen eller i korridoren skall det finnas information om närmaste utrymningsväg.

12. När jag var på dans senast tyckte jag att det var väldigt mycket folk och väldigt trångt. Får det vara hur många personer som helst i en lokal?

Svar: Den som arrangerar en offentlig tillställning måste ha tillstånd från polismyndigheten. Innan tillstånd beviljas besiktas lokalen och en bedömning görs hur många personer som samtidigt får vistas i lokalen. Högsta antalet personer beror bl.a. på hur många utrymningsvägar det finns, lokalens storlek och utrymningsvägarnas storlek.

13. I varuhus, biografer m.m. brukar det sitta utrustning i taket som ser ut som brandvarnare och i vissa fall ett metallmunstycke med en röd glastub. Vad är detta och vad gör de för nytta?

Svar: Utrustningen som ser ut som brandvarnare är detektorer som känner av brandrök, värme eller bådadera. Varje detektor är en del i ett nätverk av flera detektorer som är kopplade till en centralapparat som känner av i fall någon detektor känner av brand. Beroende på brandskyddskrav ingår detektorerna i ett internt utrymningslarm eller ett brand- och utrymningslarm kopplat till räddningstjänsten.

Metallmunstyckena med en röd glasbulb är sprinklerhuvuden och de ingår som delar i ett sprinklersystem. Sprinkler är, enkelt beskrivet, ett för byggnaden inbyggt släcksystem med vanligast vatten som släckmedel vilket aktiveras av att glasbulben sprängs vid upphettning och på så sätt uppnås ett fritt flöde för vattnet ut genom munstycket.

14. Jag vill sätta upp en dieselcistern på min gård för tankning. Hur mycket diesel får jag förvara innan tillstånd krävs och vad bör jag i övrigt tänka på?

Svar: Förvaring av diesel i cistern över 3000 liter kräver tillstånd. Oavsett tillståndsplikt eller ej gäller tekniska bestämmelser för cisternens uppställning såsom bärande konstruktion, marktäckning m.m.

Brandfarliga varor

15. Jag har en P6-gasolflaska hemma i min villa. Får jag ha den hemma och hur ska jag förvara den i så fall?

Svar: Ja, du får ha den hemma men du får inte förvara den på vinden eller i källaren och förvaringsstället skall vara väl ventilerat till det fria så att gas ej kan läcka in i bostaden.

16. Jag har tänkt köpa en svets med acetylén till min hobbylokal i källaren. Hur stor acetylénflaska får jag ha och hur skall den förvaras?

Svar: Du får ha max 5 liter acetylen i hobbylokalen utan tillstånd men det förutsätter att lokalen är avskiljd i minst brandtekniks klass EI 30. Förvaringsstället skall vara väl ventilerat ut i det fria.

17. Jag var på restaurang där det användes gasol i köket. Får man ha gasol i publika lokaler?

Svar: Ja, man får ha gasol i en restaurang men det krävs tillstånd där det regleras hur förvaring skall ske samt vilka tekniska installationer som skall utföras.

18. Jag har en gasolflaska som är betecknad P11 hemma. Hur många liter gasol innehåller flaskan och vilka flasktyper är de vanligaste?

Svar: En P11 innehåller 27 liter gasol. De vanligaste flaskorna är: P6, P11, P19 och P45. Utöver dessa finns även mindre flaskor i campingmodell, det så kallade "blå programmet".

19. Hur mycket bensin eller annan brandfarlig vara får jag egentligen ha hemma...?

Svar: Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen krävs tillstånd. Läs mer om var och hur du får förvara här nedan.

Så här mycket får du förvara utan tillstånd i en-familjshus och fritidshus.
Vindsförråd: Ingen förvaring

Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaska

Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaska högst P 11 storlek "26 liter" och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage: Fordon med tank reservdunk sprayburkar brandfarlig vätska och gasolflaskor skyddade mot påkörning.

Källare: I ventilerat utrymme t ex hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar, och 1 gasolflaska.

Så här mycket får du förvara utan tillstånd i flerfamiljshus:
Vindsförråd: ingen förvaring

Varje lägenhet: sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska av högst 10 liters storlek. På balkong får förvaras gasolflaska högst P 11 storlek "26 liter" och brandfarlig vätska av högst 25 liters storlek gärna i skåp.

Garage: Fordon med tank + reservdunk

I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas förvaras.
Källarförråd: Ingen förvaring

Fristående garage: I gemensamt garage får högst 60 liter gasol och högst 5 liter acetylen förvaras. Förvaringsplatsen skall vara brandtekniskt avskild i lägst EI 30 från garage i övrigt och ventilerat till det fria alternativt avskiljes den egna garageplatsen i lägst brandteknisk klass EI 30.

Förvaring i kylskåp:
Ingen förvaring av brandfarlig gas bör ske i kylskåp, det har inrapporterats flera explosionsolyckor där brandfarlig vara som förvarats i kylskåp antänts. (det krävs endast 10 ml gasol i vätskefas för att åstadkomma explosiv gasblandning i ett 100 liters kylskåp.