"

Brandskyddsredogörelse

Sedan 1 jan 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet, SRVFS 2003:10. I huvudsak berörs byggnader som utnyttjas för vård, skolverksamhet, publik verksamhet, hotell, och industriverksamhet. Även byggnader av särskilt kulturhistoriskt värde omfattas av kravet.

I de fall en byggnadsägare ska lämna en skriftlig redogörelse ska den eller de nyttjanderättshavare som bedriver verksamheterna i byggnaden ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet. Det är bara de nyttjanderättshavare som bedriver verksamheter enligt SRVFS 2003:10 som behöver bistå ägaren med uppgifter.

Brandskyddsredogörelsen, som kan liknas vid en "självdeklaration" ska beskriva byggnadens och verksamheternas tekniska och organisatoriska brandskydd samt hur en kontinuerlig egenkontroll organiserats.

Syftet med detta krav är att tydliggöra den enskildes ansvar samt att få fastighetsägare och nyttjanderättshavare att gemensamt gå igenom sitt brandskydd och bl.a. klargöra ansvarsfördelningen när det gäller kontroll, underhåll och åtgärder. Den skriftliga redogörelsen är också tänkt att utgöra ett underlag för planering av brandförsvarets tillsynsverksamhet.

Frist
I Åsele kommun har fullmäktige beslutat att en redogörelse ska lämnas in till räddningstjänsten minst en gång per mandatperiod. Om en större förändring skett ska en redogörelse lämnas in i omedelbar anslutning till den genomförda förändringen. Med större förändring avses t.ex. omfattande (bygglovspliktiga) ombyggnationer eller verksamhetsförändringar som innebär ett helt annorlunda lokalutnyttjande. Ex: en lokal för skolverksamhet görs om till en vårdinrättning, en industrilokal börjar användas som bingohall.

Länkar
Nedan finner du länkar som är av betydelse vid bedömningen av om du omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet.

→ Föreskrift: Skriftlig redogörelse för brandskyddet

→ Allmänna råd: Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Du kan läsa mer på → Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB