"

Plan och bygg

Plan och Bygg är en enhet inom Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Byggprocessen regelverk

Övergripande lagstiftning inom bygg- och rivningsverksamheten är PBL (Plan- och ByggLagen SFS 1987:10). I PBL har Riksdagens intentioner för byggande reglerats. 

Kontroll av byggprocessen består av ett flertal regelverk (BVL, BVF, m.fl. se tabell om tillämpning). Byggande i stort finns i Boverkets föreskrifter BBR, (Boverkets ByggRegler).

Regler är samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd.


Vem som beslutar om vad illustreras enl. följande:

Regler           Beslutas av   
Lagar Riksdagen
Förordningar Regeringen
Föreskrifter Myndigheter
Allmänna råd      Myndigheter      

 

Myndigheters föreskrifter och allmänna råd är ofta mer detaljerade än bestämmelserna i lagar och förordningar. Det beror på att myndighetsreglerna är regler för hur man tillämpar de krav som ställs i lagar och förordningar.

Reglerna är samhällets sätt att ställa minimikrav på byggnader vad gäller utformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning, energihushållning etc.

Reglerna vid byggande, rivning osv. ska uppfyllas oberoende av om bygglov eller bygganmälan behövs.


En översikt över några regler och huvudskliga tillämpningsområden.

Regler          För vad     När?
PBL
Plan- och bygglagen    
Byggnadsverk (inkl. byggnader). Tomter som tas i anspråk för bebyggelse. Mark och rivningsarbeten.   Bygga nytt och till eller annan ändring. Underhåll. 
PBF
Plan- och byggförordningen      
Byggnadsverk (inkl. byggnader). Tomter som tas i anspråk för bebyggelse. Mark och rivningsarbeten.        Bygga nytt och till eller annan ändring. Underhåll.
BVL
Byggnadsverkslagen
Byggnadsverk (inkl. byggnader). Bygga nytt och till eller annan ändring. Underhåll.
BVF
Byggnadsverksförordnigen
Byggnadsverk (inkl. byggnader). Bygga nytt och till eller annan ändring.
BBR
Boverkets byggregler
Byggnader. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse. Mark och rivningsarbeten. Bygga nytt och bygga till. 
BKR
Boverkets konstruktionsregler 
Byggnader. Andra byggnadsverk under vissa förutsättningar. Tomter som tas i anspråk för bebyggelse. Mark- och rivningsarbeten.  Bygga nytt och bygga till. Annan ändring för till-kommande byggnadsdelar. 
BÄR
Boverkets allmänna råd för ändring av byggnad. 
 Byggnader. Annan ändring än tillbyggnad. 

Även andra regelverk än det om byggande som kan vara aktuella när man bygger. Detta kan vara föreskrifter från Arbetsmiljöverket s.k. AFS (Arbetetsmiljöverkets författningsamling) omkring olika ämnen, MB (MiljöBalken SFS 1998:808) där bl.a. strandskyddet behandlas, OVK (Allmänna råd om Obligatorisk Ventilations Kontroll) m.fl.

Vem ansvarar för att reglerna följs?

Det är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) som ska se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL, BVL, BVF och BBR. Det är ofta fastighetsägaren som är byggherre.

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. Nämnden tolkar reglerna och övervakar att de efterlevs och denna uppgift är tvingande och går ej att bortse från.

Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden.

Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så erfordras. Regler om sanktioner finns i 10 kap. PBL. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över byggnadsnämndens verksamhet.

 

Senast uppdaterad: 2010-03-04
Uppdaterad av: Inger Olofsson