"

Strandskydd

Stränder har många olika värden och funktioner, ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Den öppna landskapsbilden, natur- och kulturmiljön samt möjligheten till många olika slags aktiviteter bidrar till strändernas stora upplevelsevärden, både på landsbygden och i tätorter.

Den strandnära zonen är särskilt värdefull för djur och växter, eftersom övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en mångfald olika livsmiljöer och funktioner. Strandområden är mycket artrika och fungerar också som skydd och som passager i landskapet. Stränderna är viktiga inte minst för besöksnäringen. Även när det gäller boende är närhet till vatten en stark attraktionskraft.  Attraktiva boendemiljöer kan i sin tur påverka näringslivets och företagens lokalisering.

Flera av de nationella miljömålen har kopplingar till stränder och strandskyddet. Det gäller framför allt Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö samt Ingen övergödning.

-- Strandskydd 1.png  -- Strandskydd 2.png

Det finns möjlighet att ge dispens om området som
ska
bebyggas är avskilt från stranden av befintliga
hus eller en större väg om det inte finns några
särskilda natur- och
friluftsvärden på platsen.


Det finns möjlighet att ge dispens då en större väg
skiljer
fastigheten från vattnet och om det inte finns
några särskilda
natur- och friluftsvärden på platsen.

 

Vad är strandskydd?

Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet. För att tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bl.a. att uppföra nya byggnader.

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestämmelserna ska gälla.

Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön.

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften.

En översyn av det utvidgade strandskyddet ska ske senast den 31 december 2014. Om detta inte har gjorts upphör det utvidgade strandskyddet att gälla.

Lagen medger i dag inte någon avgränsning av strandskyddet efter storleken på sjöar och vattendrag. I förarbetena till miljöbalken står uttryckligen att även obetydliga bäckar och tjärnar ofta har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

-- Strandskydd 3.png
Det generella strandskyddet är 100 meter från stranden vid normalvattenstånd på land och i vatten.
Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddet upp till 100 meter på land och vatten.

 

Lämna fri passage

När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri passage som är minst några tiotal meter bred alltid lämnas för allmänheten.

Passagen ska vara så bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden. Den fria passagen ska också finnas för att goda livsvillkor för växt- och djurlivet ska bevaras.

 

-- Strandskydd 4.png -- Strandskydd 5.png


Vid tätare bebyggelse kan gränsen mellan tomtplats-
avgränsning och fri passage behöva markeras tydligt,
till exempel genom en
häck, ett staket eller en trädridå.

Den fria passagen bör anpassas till djurliv. Om
strandkanten är bevuxen med vass och är en viktig
häckningsplats för fåglar så kan den fria passagen
förläggas en bit upp på land.

 

Läs mer i foldern från Boverket och Naturvårdsverket.

 

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson