"

Sopsortering

 

Återvinningsstationer (ÅVS)

I kommunen finns idag fyra (4) stycken återvinningsstationer utplacerade på följande platser:
Norrstrand vid ÅMV, OK och Vasagatan i Åsele tätort samt vid kommunförrådet i Fredrika.
Där ska hushållen lämna utsorterade förpackningar av papper, metall, glas och plast samt tidningar (returpapper).

Återvinningscentraler (ÅVC)

I Åsele kommun finns två återvinningscentraler, den ena är placerad ca 2 km från Åseles centrum och den andra i Fredrika vid kommunförrådet.

Återvinningscentralerna är bemannande och har öppettider som bestäms av tekniska avdelningen. Återvinningscentralerna är främst avsedda för hushållens grov- och farliga avfall. Allt avfall som lämnas ska sorteras och lämnas på avsedd plats enligt skyltar och personalens anvisningar.

Verksamheter kan även nyttja kommunens återvinningscentraler genom att lämna utsorterat avfall i enlighet vad kommunfullmäktige har beslutat. Avgift utgår då enligt gällande avfallstaxa.

Material med producentansvar
Material för vilket producentansvar råder, t.ex. tidningar (returpapper), förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, uttjänta bilar m.m., ska hanteras enligt särskilda anvisningar från respektive materialbolag eller producent.
Hushåll, fastighetsägare och verksamheter ska sortera ut återvinningsbart material och lämna till den plats som kommunen eller producent anvisar.

Utsortering av vissa avfallsslag

Nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras och lämnas på anvisad plats.
Sorteringsguide från FTI  eller Förpacknings och Tidnings Insamlingens hemsida
 

Glasförpackningar
Färgat och ofärgat glas, d.v.s. flaskor och burkar lämnas i avsedd behållare på ÅVS.

Plastförpackningar
Exempel på hårda plastförpackningar är ketchup-, schampoflaskor, plastlock, plastdunkar och formar av cellplast och mjuka plastförpackningar, t.ex. plastfilm från ost, kött, frukt, bröd.
Dessa lämnas i avsedd behållare på ÅVS.
Frågor om sortering av mjukplast

Metallförpackningar
Förpackningar av metall och aluminium som exempel, konservburkar, kapsyler, värmeljushållare, tuber eller aluminiumformar, lämnas i avsedd behållare på ÅVS.

Tidningar och returpapper
Tidningar, journaler, skrivpapper m.m. läggs i avsedd behållare på ÅVS.

Pappersförpackningar och wellpapp
Mjölkförpackningar, socker och mjölpåsar, vällingpaket, julklappspapper, kartonger m.m. läggs i avsedd behållare ÅVS.

Hushållens farliga avfall

Farligt avfall ska lämnas på ÅVC och ska vid inlämnandet vara väl förpackat så att det går att hantera och lagras utan risker för personal och utrustning. På förpackningen ska innehåll vara angivet. Olika slag av farligt avfall får inte blandas.

Med farligt avfall avses bland annat:
– färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
– kemikalier
– lim, t.ex. kontaktlim, epoxilim, spackel
– syror och basiskt avfall (t ex frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut)
– spillolja och annat oljeavfall
– fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare
– bekämpningsmedel
– lösningsmedel
– kvicksilveravfall, t.ex. termometrar, barometrar, reläer.
– aerosoler (sprayburkar)
– lysrör, t.ex. lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör
– annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller farliga komponenter
– batterier som innehåller nickel/kadmium, kvicksilver eller bly
– tryckimpregnerat trä

Läkemedel
Läkemedel inklusive cytostatika från hushåll ska lämnas till apotek. Rena förpackningar lämnas vid producenternas återvinningsstationer, kommunens återvinningscentraler eller på annan plats som anvisas av förpackningsproducent.
För kasserade kanyler skall särskilda behållare som tillhandahålls av apoteken användas. Fyllda behållare lämnas åter till apotek eller till kommunens bemannande återvinningscentraler.

Elektronikavfall inom producentansvaret (Hushållsapparater, hemelektronik mm)
Elektronikavfall klassas som farligt avfall. Producentansvarigt elektronikavfall kan avlämnas vid inköpsstället vid köp av ny vara eller till kommunens ÅVC för mellanlagring.

Lysrör, lågenergilampor och glödlampor
Lysrören ska hanteras varsamt, vara hela för att underlätta behandling och återvinning. När de lämnas på kommunens ÅVC ska de sorteras rätt och vara fria från emballage.

Vitvaror som inte innehåller freoner (Hushållsmodell)
Vitvaror som, spisar, disk- och tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp ska lämnas till kommunens ÅVC.

Vitvaror som innehåller freoner (Hushållsmodell)
Kylmöbler såsom kyl- och frysskåp, frysboxar, ska lämnas till kommunens ÅVC. Avfallet ska hanteras varsamt och lämnas på avsedd plats.

Batterier
Enligt Förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. Småbatterier kan lämnas i en för ändamålet avsedd behållare (batteriholk eller fat) vid kommunens ÅVC eller på vissa av kommunens butiker/köpställen.

Till småbatterier räknas uppladdningsbara nickelkadmiumbatterier och knappcellsbatterier (finns bl.a. i klockor, hörapparater, dataspel), kan lämnas i kommunens batteriholkar eller på ÅVC. Kasserade varor med inbyggda batterier ska lämnas till den som yrkesmässigt överlåter varor med inbyggda batterier eller på den plats som kommunen anvisar.

Bilbatterier
Kan lämnas på bensinstationer eller till kommunens ÅVC.

Däck
Däck utan fälg lämnas till verkstad eller återförsäljare. Kommunens ÅVC tar inte emot däck.

Brännbart grovt avfall från hushåll och verksamheter

Brännbart avfall som t.ex. möbler, textilier, kläder och skor, plastprodukter, madrasser lämnas på särskild plats på kommunens ÅVC.

OBS: Möbler som innehåller metallresårer ska lämnas på särskild plats på ÅVC.
Verksamheters grovavfall tas emot i begränsad omfattning och mot särskild avgift.

Rent trä
Orent trä, t.ex. ytterdörrar, fönsterkarmar, träskiva med matta eller tapet, går till avfallsförbränning. Detta kan avlämnas på ÅVC mot särskild avgift. Träavfallet får inte innehålla impregnerat trä.

Träavfall (Bygg och rivningsavfall)
Orent trä, t.ex. ytterdörrar, fönsterkarmar, träskiva med matta eller tapet, går till avfallsförbränning. Detta kan avlämnas på ÅVC mot särskild avgift. Träavfallet får inte innehålla impregnerat trä.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från mindre områden (villatomter m.m.) kan komposteras på den egna tomten om det sker utan olägenhet för omgivningen eller lämnas till kommunens ÅVC.
Kvistar och grenar, större mängder, läggs på anvisad plats och flisas till biobränsle.

 
Övrigt avfall

Metallskrot, järn och övriga metaller
Avfall som t.ex. cyklar, gräsklippare (tömd på olja och bensin), redskap, verktyg, fälgar (utan däck) m.m. lämnas till kommunens ÅVC. 

Uttjänta bilar
Bilar omfattas av producentansvar och bilproducenternas gemensamma bolag som kostnadsfritt tar hand om uttjänta bilar heter Refero och har två inlämningsställen i Åsele Kommun:
Fredrika Industrihus och Åsele Traktortjänst AB på Söråselevägen.

Döda djur
Lämnas till auktoriserad anläggning för kremering

Slaktavfall
Mindre mängd väl emballerat slaktavfall får läggas i kärlet för hushållsavfall. När större mängder uppstår tas kontakt med Myndighetsnämnden för besked om korrekt hantering.

Elektriskt avfall till fragmentering
Elektriskt och elektroniskt avfall utanför producentansvaret läggs i separat container på kommunens ÅVC för sanering och materialåtervinning.

Impregnerat trä från hushåll
Impregnerat virke klassas som farligt avfall och ska transporteras till kommunens ÅVC och placeras enligt anvisning på plats.

Asbesthaltigt material
Kommunens ÅVC tar endast emot väl paketerat/emballerat avfall innehållande asbest.

Deponirest
Avfall som inte kan återanvändas, materialåtervinnas, energiutvinnas eller behandlas på annat sätt lämnas till kommunens ÅVC för att senare transporteras till godkänd deponi.
Exempel på deponirest är fönsterglas, porslin, speglar, keramik, mineralull, tegel, kakel m.m.

Kom ihåg att:
• Sortera avfallet hemma innan ni lämnar det. Det underlättar för er själva och personalen.
• Plocka isär avfallet/produkten som består av olika materialslag så långt det är möjligt.
• Köpa hem mindre avfall.

Kontakta Tekniska avdelningen för råd om sortering och uppgifter om mängder och priser.


Osorterat återvinningsmaterial och/eller avfall innebär ett merarbete för oss inom renhållningen och medför i slutändan ökade kostnader för alla skattebetalare i Åsele Kommun!

 

 

Senast uppdaterad: 2010-05-03
Uppdaterad av: Inger Olofsson