"

Avlopp

Miljö och Avlopp/Slam

Sverige har strax över 2000 kommunala avloppsreningsverk. De behandlar sanitärt spillvatten, dagvatten från kombinerade system, dräneringsvatten och inläckande vatten. I förhållande till den dricksvattenvolym som når konsumenterna behandlas nästan dubbelt så mycket i verken. Detta betyder att nästan 1,5 kubikkilometer renas.

-- Vattendroppe.jpg

Alla de 7,7 miljoner människor som bor i tätorter är anslutna till avloppsreningsverk. Sverige var tidigt ute när det gällde utbyggnad. Den mest intesiva perioden inträffade under det så kallade miljonprogrammets dagar på 1960- och 1970-talen. Idag är 36 procent av tätortsbefolkningen anslutna till verksom har såväl biologisk- kemisk- som kväverening, verk med biologisk-kemisk rening betjänar 58 procent samt verk med antingen biologisk eller kemisk de återstående 6 procenten.

Investeringarna har lett till en markant minskning av belastningen på landets vattenområden. Belastningen är för närvarande nere på samma nivå som för hundra år sedan. Sverige har idag de mest långtgående villkoren för utsläpp av avloppsvatten i världen.

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson