"

LONA

Naturvårdsverket finansierar Lokala Natuvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. LONA-projekt kan sökas för att jobba med naturvård och att göra naturen tillgänglig för medborgarna.

På regional nivå görs ansökan till Länsstyrelsen som handlägger och beslutar om varje enskilt projekt. Endast kommuner kan söka projekt men rekommenderas att göra det tillsammans med andra lokala aktörer som till exempel byaföreningar, natur- och friluftsoorganisationer. Länsstyrelsen beviljar 50 % stöd, övrig finansiering kan ske genom stöd från till exempel kommunen, lokala aktörer och ideell tid.

De åtgärder man kan söka stöd för är:

  1. Kunskapsuppbyggnad.
  2. Framtagande av underlag t.ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram.
  3. Områdesskydd
  4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö. 
  5. Restaurering av områden, naturtyper och arter.
  6. Information, folkbildning och annan kunskapsspridning
 
Mer information om LONA-projekt finns hos: