"

Nokås

Hos Skogsstyrelsen går att söka stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås). Syftet med Nokås är att berika skogsmiljöer av allmänt intresse. 

Stöd kan sökas för exempelvis:

  • frihugga gamla lövträd
  • skapa skogsbryn
  • restaurera äldre transportleder
  • naturvårdsbränning
  • anlägga våtmark
  • fördyrade skogsbruksåtgärder då mer hänsyn krävs.
  • gynna växter och djur
  • gynna värdefulla kulturmiljöer
  • gynna friluftsliv

Hur mycket stöd som går att söka beror på vilken sorts insats som görs men uppgår till max 70 % av kostnaderna. Den som söker stöd är ofta skogsägaren, i annat fall krävs tillstånd från skogsägaren. 

Läs mer om Nokås hos

Skogsstyrelsen