"

Sektorsprogram

Det finns ett stort antal sektorsprogram inom EU där alla länder kan söka projektpengar. Normlat krävs partners från minst tre läner. Programen har till skillnad mot strukturfonderna inga geogafiska avgränsningar utan är istället tematiska. Här finns en kort beskrivning av några av de vanligaste:

Horizon 2020

Horizon är EU:s program för forskning och innovation. Det svenska programkontoret finns hos Vinnova.

Horizon 2020 fokuserar på tre teman:

 • Spetskompetens
 • Industriellt ledarskap
 • Samhälleliga utmaningar 

Programmet är framförallt till för universitet och andra forskningsorgan men det finns utrymme även för kommuner och organisationer att delta. Små och medelstora företag är specifikt utpekade som viktig målgrupp i programmet. 

Läs mer hos Vinnova.

Erasmus +

Erasmus är programmet för utbildning, ungdomar och idrott och ger möjlighet till att studera, praktisera och volontärarbeta utomlands.

Erasmus+ stöder partnerskap mellan utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer i olika länder. Syftet är att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv för att bättre matcha de ungas färdigheter med behoven på arbetsmarknaden.

Programmet stöder också nationella insatser för att modernisera utbildningssystemen. När det gäller idrott vill EU stödja projekt på gräsrotsnivå och bekämpa internationella problem som uppgjorda matcher, dopning, våld och rasism.

Läs mer hos Universitets- och Högskolerådet.

Cosme

Cosme är programmet för små och medelstora företags konkurrenskraft. I Sverige handläggs programmet av Tillväxtverket.

I programmet finns instaser inom:

 • Tillträde till marknader "Enterprise Europe Network"
 • Tillgång till kapital genom lånegarantiinstrument
 • Entreprenörskap genom mentorskap och internationella ubyten
 • Förbättrade näringslivsförutsättningar med minskad administration och nya policys och planer 

 Läs mer hos Tillväxtverket.

Kreativa Europa

Det är programmet för de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna och har sina svenska programkontor hos Kulturrådet och Svenska filminstitutet. Programmet stöder projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjligheter att samarbeta internationellt och att nå ut till en europeisk publik.

Läs mer hos Kreativa Europa.
 

Life

Life är EU:s program för miljöfrågor och ansökningar hanteras i Sverige av Naturvårdsverket. Programmet har två delprogram, ett för klimatet och ett för miljö.

Delprogrammet för miljö prioriterar:

 • miljö och resurseffektivitet
 • natur och biologisk mångfald
 • miljöpolicy och information

Delprogrammet för klimat prioriterar:

 • begränsning av klimatförändringar
 • klimatanpassning
 • klimatstyrning och information

Läs mer om Life hos Naturvårdsverket.

 

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson