"

Parkeringstillstånd

Information angående parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.-- rorelsehindrad02.gif

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Observera att det inte är föreskrivande läkare som genom sitt intyg, beviljar eller avslår en ansökan om PRH utan den rätten är förbehållen kommunen.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger

  1. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
  3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  4.  rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag. 

Ett parkeringstillstånd skall gälla under viss tid, dock längst 3 år.

PRH utfärdas utifrån Traf 13 kap. 8 § (Trafikförordningen 1998:1276) och utifrån rekommendationer via skriften ”Parkeringstillstånd för rörelsehindrade” från SKL (Sveriges Kommuner & Landsting).

 

Senast uppdaterad: 2010-04-21
Uppdaterad av: Inger Olofsson