"

Politisk organisation

 

 

REVISION
I varje kommun skall det finnas av kommunfullmäktige valda revisorer som ska granska den verksamhet som bedrivs i nämnder, styrelser och de kommunala bolagen. De kommunala revisorerna biträds för närvarande av PwC.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Ledamöterna utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod omfattar åren 2015-2018.

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering" och har 9 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

ALLMÄNNA UTSKOTTET och OMSORGS- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET
Kommunstyrelsen har till sin hjälp två utskott, allmänna utskottet och omsorgs- och utbildningsutskottet,
vars uppgifter är att bereda de ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
I vissa ärenden beslutar utskotten själva.

NÄMNDER
En nämnd är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för en viss förvaltning och dess verksamhet.

 

Senast uppdaterad: 2015-02-11
Uppdaterad av: Inger Olofsson