"

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Ledamöterna utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod omfattar åren 2015-2018.

Kommunfullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter och 18 ersättare.

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet i kommunen men har i hög utsträckning delegerat beslutsfattande till nämnderna. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen som t.ex.

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av förtroendevalda till de olika nämnderna
 • Årsredovisningar och ansvarsfrihet
 • Folkomröstningar

Enligt Kommunfullmäktiges sammanträdesplan ska fullmäktige sammanträda 4 ggr under 2011. Sammanträdena är offentliga. Listan över de ärenden som skall behandlas av fullmäktige annonseras alltid i dagspressen 1 vecka före sammanträdet. Enskilda kommunmedborgare kan inte själva ta upp ärenden i fullmäktige utan måste gå via en förtroendevald fullmäktigeledamot.
Allmänheten kan däremot via allmänhetens frågestund ställa frågor till politiker och chefstjänstemän. Möjlighet finns även för allmänheten att lämna s k medborgarförslag.

 

Allmänhetens frågestund

Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunens styrelser och nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.

Kommunfullmäktigesammanträdet inleds med allmänhetens frågestund i maximalt 30 min.

En fråga från allmänheten kan vara skriftlig eller muntlig. Samtliga frågor inlämnas/meddelas till kommunkansliet senast kl 12 00 måndagen veckan före kommunfullmäktiges sammanträde.

Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Ordförande och vice ordförande bestämmer hur frågestunden ska genomföras samt vem som ska besvara frågan.

Både frågor och svar ska vara kortfattade.

Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden.

 

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Åsele kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Förslagen får endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområde. Förslag får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (t ex bygglov eller socialbidrag) eller personalärenden. Medborgarförslaget får inte heller ha rasistisk eller odemokratisk innebörd.

För att medborgarförslaget ska kunna tas upp till behandling ska det:

 • vara skriftligt
 • vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnar förslaget
 • Vara märkt ”Medborgarförslag”
 • Innehålla ett konkret förslag som fullmäktige ska ta ställning till
 • Endast behandla ett ämne per medborgarförslag

Medborgarförslaget anmäls på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Förslaget skickas därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott som tar ställning till vilken nämnd som ska behandla förslaget. Förslaget ska behandlas inom ett år från att det väcktes. När förslaget är färdigberett och beslut ska fattas ska den som skrivit medborgarförslaget underrättas. Den som har lämnat ett medborgarförslag har rätt att yttra sig när ärendet behandlas i fullmäktige.

Särskilda blanketter för medborgarförslag finns tillgängliga på kommunens hemsida och på kommunkansliet.

Förslag skickas till:

Åsele kommun
Kommunkansliet
919 85  Åsele

Senast uppdaterad: 2015-02-11
Uppdaterad av: Inger Olofsson