"

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) kan sägas vara kommunens "regering" och har 9 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

  • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • Styrelsen ska ha uppsikt över nämnderna samt stiftelser och bolag som kommunen inrättat
  • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • Styrelsen ska också göra de framställningar som behövs hos kommunfullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • Begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter
  • Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
  • Verkställa fullmäktiges beslut

 

Senast uppdaterad: 2010-03-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson