"

Kommuninformation v 22 2013

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 22 2013

-- information-rubrik-top.gif

 

Sommarens öppettider på biblioteken

Åsele 10 juni - 16 augusti, måndag och torsdag 14.00 - 18.00, onsdag
och fredag 10.00 - 14.00, tisdagar stängt. Telefon: 0941 - 140 80.

Fredrika tisdagar 10.00 - 14.00, torsdagar 16.00 - 18.00. Vecka 27 och 31. Vecka 24 endast öppet torsdag. Vecka 25, 26, 29 och 30 endast öppet tisdag. Vecka 28 och 32 stängt. Telefon: 0943 - 102 24.

Du vet väl att du kan göra omlån och reservera medier på vår hemsida!

www.v8biblioteken.se

VÄKOMNA!


-- ÅNS logga -- lärcentra.gif

Åsele Näringslivsstiftelse och Åsele Lärcentrum
håller sommarstängt v 28 - 31.

Behöver du använda Lärcentrums lokaler eller teknik, kontakta personalen i god tid innan stängningen så försöker vi lösa detta.


Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning Samverkansavtalet mellan länets kommuner innebär att det finns möjlighet att ta del av utbildningsutbudet för gymnasial vuxenutbildning i alla länets kommuner.
För studier i grundläggande vuxenutbildning kontakta Åsele Lärcentrum.

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Alla ansökningar till vuxenutbildning och SFI skall ske genom Åsele Lärcentrum. Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05. Studie- och yrkesvägledare är Hanna Persson, tel. 0941 - 142 37.
För ytterligare information se hemsidan www.asele.se - komvux eller kontakta Åsele Lärcentra 0941 - 142 37 eller 142 38.


-- Åsele-Marknad.gif

Boende: Har ni något boende att hyra ut under marknaden - hus, lägenhet, rum, stuga eller husvagn?

Marknadsprogrammet: Föreningar som vill ha med aktiviteter i marknadsprogrammet, hör av er senast 18/6.

Kontakta Kultur- och fritidskontoret - Turistbyrån, tel. 0941 - 140 78,
e-post: turistinfo@asele.se.

 


Ny ordning – ingen anmälning krävs vid eldning!

Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat.                        -- Brasa.gif

I Åsele kommun behöver du INTE anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda. Vid eldning i mycket stor omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) bör man dock samråda med räddningstjänsten i god tid innan bränningen samt skall detta anmälas till SOS.

Regler för de som eldar
Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller ej är det alltid lika viktigt att den som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Om elden sprider sig eller hotar att sprida sig riskerar man att dömas för allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken. Här är några förhållningssätt och regler som alla bör känna till:

- Det är den som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

- För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten rekommenderar vi att man alltid ska stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

- All avfallseldning är enligt kommunens föreskrifter förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras.

- Man får med anledning av ovanstående inte elda byggnader. Om bränning av byggnad planeras måste ett särskilt tillstånd ansökas hos Åsele kommuns Samhälls & byggnadssektion.

- I detaljplanerat (tätbebyggt) område bör du helt avråda eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Uppmana hellre till att lämna trädgårdsavfallet till kommunens återvinningscentraler.

Brandriskprognos och eldningsförbud
Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen eller CB (chef i beredskap) förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. Detta publiceras då på kommunens hemsida och i lokalpressen. Uppgift om brandriskprognos kan fås via hemsidan https://www.msb.se/brandriskprognoser

Information till allmänheten Tänk på detta när du eldar:

•Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
•Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
•Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands
•Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
•Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
•Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre.

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådgivning om eldning utomhus är du välkommen att ringa räddningstjänsten Åsele dagtid på telefonnummer: 0941 – 140 95, 140 33.


-- Åselehus logo

I de sopkärl som står ute på fastigheterna är det tillåtet att kasta hushålls-sopor. Allt övrigt avfall såsom byggmaterial, metall, plast, kartonger o dyl. skall lämnas på återvinningsstationen. Tänk på detta när ni lämnar era sopor.

Vi kommer att förändra våra rutiner kring felanmälan. Hädanefter vill vi att ni ringer kontoret 142 20 när ni behöver hjälp med något. Mer information kommer framöver.

Vi vill passa på att påminna om våra öppettider:
Måndag – onsdag och fredag 08.00 – 12.00
Torsdag 08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00
Telefontid: måndag – fredag 08.00 – 12.00.

Trevlig sommar önskar personalen på Åselehus!


SLAMTÖMNING AV ENSKILDA SLAMBRUNNAR

De brunnar som tömdes 2012 kommer utan särskild anmälan att tömmas även i år. Dock måste nytillkomna anmäla detta.
Telefon 0941 – 140 46, lastbilens telefonnummer 070 – 288 03 91

Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige 2002-09-30 § 40 skall slambrunn till åretruntboende tömmas en gång per år.

TÖMNINGSPERIOD
Planerad tömning börjar i juni och fortgår tills alla brunnar är tömda.

FRAMKOMLIGHET
Fastighetsägaren är skyldig att hålla farbar väg till brunnen.
Gör vägen farbar för lastbilen, bredd 3,5 meter, höjd 4,5 meter. Ta bort kvistar som hänger ned efter vägen. Märk ut brunnen som ska tömmas.Om vägen inte är farbar töms ej brunnen.

Kommunen påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall väg ej uppfyller ställt krav på bärighet.                                                

TEKNISKA AVDELNINGENUTSTÄLLNING av Åsele kommuns nya ÖVERSIKTSPLAN

Ett förslag till översiktsplan för Åsele kommun är utställt under två månader t.o.m. den 31 juli 2013. Planförslaget behandlar långsiktiga och övergripande utvecklings- och markanvändningsfrågor för hela kommunen och är en bearbetning av den planskiss som var ute på samråd under december 2012. I samrådsredogörelsen redovisas en sammanfattning av alla inkomna yttranden med kommentar från kommunen. Där redovisas också hur frågan behandlas i det planförslag som nu ställs ut.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Fredrika och Åsele.

SKRIFTLIGA synpunkter på planförslaget ska vara oss tillhanda senast 1 AUGUSTI 2013. Övrig information hittar du här.

Välkommen med din synpunkt!

 


Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar!

-- Sommarbård.png