"

Bredband projekt Fyran

Fortsatt bredbandsutbyggnad i projekt ´Fyran´


IT Västerbotten har börjat se över möjligheterna till ramprogram ´Fyran´ för
fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen.
För att kunna forma finansieringen av projektet behöver man veta hur mycket
kommunen har möjlighet att medfinansiera i projektet. Den medfinansiering
som kommunen går in med kan växlas upp med 50% från EU Mål-2.
Som projekttid föreslås 2007-04-01—2008-12-31.
Projektansökan planeras att lämnas in senast 28 februari.
Besked om möjlig med-finansiering önskas senast 13 februari.
Uteblivet svar kommer att tolkas som att kommunen avstår från att delta i projektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-02-06, § 35
att ställa sig positiv till att delta i projektet.
——-
IT Västerbotten har utformat ett förslag till storprojekt med delprojekt i alla kommuner
i Västerbottens län för kvalitetshöjning och fortsatt utbyggnad av
IT-infrastruktur. Bilaga 1.
Delprojekt och storprojekt föreslås ha följande inriktningar

Delprojekt
Kommunernas delprojekt ska i huvudsak ha en eller flera av följande alternativa inriktningar:
● Fullfölja påbörjad utbyggnad av IT.infrastrukturen i länet
● Genom kvalitetshöjande åtgärder i redan byggda nät göra näten
   tillgängliga och attraktiva för tjänsteleverantörer
● Revidera kommunernas IT-infrastrukturprogram

Storprojekt
Storprojektet ska:
● Samordna kommunernas delprojekt
  Fyran-projektet ska ses som en direkt fortsättning på de bredbandssatsningar
  som gjorts i ramprogrammen Ettan och Tvåan och i Trean-projekt.

Av bilaga framgår att finansieringen för kommunens delprojekt föreslås vara:
Länsstyrelsen 200 000
Kommunen 3 500 000
EU 3 700 000
Total medelsram 7 400 000
Den privata insatsen i delprojektet i form eget arbete beräknas vara 1 924 000 kr
men är inte inräknad i den totala medelsramen.
Om ansökan om EU-stöd beviljas bedöms projektkostnader kunna godkännas
retroaktivt fr o m 2007-01-01.
Föreslagen projekttid är därför 2007-01-01 t o m 2010-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar

att delta med delprojekt i Fyran-projektet
att teckna medfinansieringsintyg för 3 500 000 kr till finansieringen av kommunens delprojekt.
att finansieringen beaktas i investeringsbudget för 2008-2009.

Senast uppdaterad: 2010-03-04
Uppdaterad av: Inger Olofsson