Vad kräver bygglov?

Bygglov krävs för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, som till exempel att inreda någon ytterligare bostad eller lokal.

Det krävs också bygglov för att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, som exempelvis upplag, plank och murar.

 

Även tillbyggnad kräver bygglov. Om du ökar en byggnads volym på något sätt – uppåt, nedåt eller åt sidan – är det att betrakta som en tillbyggnad. Om du bygger en källare kan det alltså vara bygglovspliktigt. Även skyltar kan vara bygglovspliktiga.

Tidsbegränsat bygglov

För tillfällig användning av mark eller byggnad kan miljö- och byggavdelningen ibland lämna ”tidsbegränsat bygglov”.

Du kan också behöva söka lov för att riva hela eller delar av en byggnad.

 

Inom detaljplanerat område kan du behöva marklov i de fall markens höjd förändras mer än 0,5 meter genom schaktning eller påfyllning av jord.

 

Generellt strandskydd gäller inom 100 meter (i vissa fall 300 meter) från närmsta vattendrag.

Translate the website with Google translate.