Strandskydd

Strandskyddet värnar om djur- och växtlivet i vattennära miljöer. Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag.

Om du ska bygga nära vatten

Din planerade åtgärd kan innebära att du behöver söka dispens från strandskyddet hos miljö- och byggnadsnämnden. För att få dispens krävs särskilda skäl. Läs mer om strandskydd och de särskilda skäl som finns för att få dispens enligt 7 kapitlet 18 § c miljöbalken på Naturvårdsverkets hemsida.

Formulär för ansökan om strandskyddsdispens

Det är kommunen som har tillsynen över de strandskyddade områdena (undantaget områden som har annat skydd enligt 7 kap. miljöbalken, till exempel områden som också är naturreservat eller vattenskyddsområden).

Strandskyddsbestämmelser

Det strandskyddade området är vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. 

Webbutbildning strandskydd

Strandskyddsdelegationen erbjuder en gratis utbildning som riktar sig till allmänheten. Här kan du ta del av strandskyddsreglerna och deras syfte. Klicka på länken nedan så kommer du till utbildningen.
Webbutbildning om strandskydd

Inom ett strandskyddat område får inte:

  1. nya byggnader uppföras
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller andra anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
  5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter

Inom områden som omfattas av detaljplan kan strandskyddet ibland vara upphävt.