Patent

Patent innebär Ensamrätt att utnyttja en uppfinning, det är en teknisk lösning eller en process. Ett patent gäller max 20 år förutsatt att avgift betalas.

Patent är en negativ rätt vilket betyder att patentinnehavaren kan förbjuda andra från vissa förfoganden som att tillverka, sälja eller importera utan tillstånd från patentägaren. Ett beviljat patent är inte en garanti för att du får använda uppfinningen andra lagar måste följas. Dessutom kan andra myndigheter hindra dig och andra från att använda uppfinningen.

Krav för att patent ska beviljas:

  • Ny Uppfinningen får inte vara känd sen tidigare. Detta gäller oavsett om det är du eller någon annan som gjort uppfinningen känd genom offentliggörande eller användning.
  • Uppfinningshöjd Uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål är inte nödvändigtvis patentbara.
  • Industriellt tillämpbar Uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i sin vidaste bemärkelse

Det finns även formella krav som går ut på att beskrivningen av patentet och patentkravet ska vara tydlig och man ska ge bestämda uppgifter om vad det är man vill skydda. Det är för att endast det som framgår av patentkravet skyddas.

Det finns vissa undantag i patentlagen som reglerar vad man inte får söka patent för som t.ex.

de idéer som enbart består av datorprogram, plan, regel, eller metod, evighetsmaskin (eller andra uppfinningar som går emot fysikens lagar), kloning av människor, ändringar i människors könsceller, oetiska idéer, idéer som strider mot god sed eller allmän ordning, medicinska metoder (patent får inte hindra läkare från att bota eller förebygga sjukdomar) dessutom är medicinska metoder icke reproducerbara eftersom olika människor reagerar olika. 

Patent an sökas av en uppfinnare som måste vara en fysisk person. Patent kan även sökas av flera personer. Företag måste förvärva rätten att söka patent genom regler eller avtal. Det finns lagar som i vissa fall ger arbetsgivare rätt att söka patent för en anställds uppfinning. Men företag står inte som uppfinnare den rätten kan inte skrivas bort i avtal. Patenträtten kan gå i arv.

Svenskt patent beviljat av PRV ger skydd i Sverige men har ingen effekt utomlands.

Europeiskt patent Hos EPO kan man begära giltighet i vissa eller alla samarbetsländerna. Regelverket liknar det svenska. Har man fått ett EPO patent beviljat kan man begära samma verkan i Sverige hos PRV, då görs ingen ny prövning men avgift måste betalas. För att det svenska patentet ska bli beviljat måste en översättning av åtminstone patentkravet lämnas in. EPO har formellt ingenting med EU att göra men förhandlingar förs om ett gemensamt ”EU-patent med enhetlig verkan” alla länder utom Italien och Spanien är med i samarbetet om detta. Detta kommer innebära ny EU-patentdomstol.

Angående nyhetshindret: Inom ett år efter ansökt patent hos PRV kan ansökan lämnas till länder inom Pariskonventionen utan nyhetshinder.

Internationellt Patent Cooperation Treaty ska göra det enklare för den som vill söka patent inom flera länder. Nyhetsundersökningen koncentreras då till ett enstaka eller ett fåtal myndigheter i världen. Dock tvingar inte detta enskilda stater att bevilja/avslå ansökan. Varje stat har en ovillkorlig rätt att bevilja/avslå. Det finns inget världspatent.

Läs mer om patent på PRV:s webbplats.