LIS-område Fredrika

Utställning av ett kompletterande område till Åsele kommuns LIS-plan

Ett förslag till ett LIS-område i Fredrika har upprättats och finns utställd för granskning till och med 2021-02-03.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa områden som kan gynna utveckling, sysselsättning och service på landsbygden. I LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära läge) kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla landsbygden. Åsele kommun har 2019 tagit beslut om en LIS-plan, där åtta LIS-områden ingår. Ett ytterligare förslag på LIS-område har tagits fram. 

Utställningshandlingar gällande LIS-området Fredrika finns att se nedan:

LIS-område Fredrika
Landsbygdsutveckling i Åsele kommuns strandnära lägen (LIS-plan) 

Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-02-03 och skickas till miljobygg@asele.se eller Åsele kommun, Miljöenheten, 919 85 Åsele. Märk handlingen med "LIS Fredrika". 

Senast uppdaterad den 11 december 2020

Translate the website with Google translate.