Stimulansmedel för äldre

Stimulansmedel för äldre

Kost och nutrition

SYFTE

Utbilda personalen genom kostombud. Kostombudens uppgift är att tillsammans finna lösningar som förbättrar måltidens helhet.

MÅL

Personalen ska verka för en bättre förståelse mellan varandra. Bättre insyn i varandras yrken och enheter. Samverkan av olika idéer. Vilket i slutändan ska leda till att vårdtagarna får en bättre måltid i helhet. Mat är bättre än medicin!

  1. Konsistensstegen


Förebyggande hembesök

Åsele kommun och primärvården på Åsele sjukstuga samverkar kring projektet "Förebyggande hembesök".  Uppdraget gäller personer i eget boende som inte har hemtjänst eller hemsjukvård och som är 76 år respektive 78 år.
Vi arbetar med att ge enhetlig information till målgruppen samt gör gemensam statistik för att få bra planeringsunderlag för våra verksamheter.

SYFTE

  • Att motverka uppkomsten av skador och ohälsa i ordinärt boende
  • Undersöka behovet av alternativa boendeformer
  • Att inflyttning till ett särskilt boende fördröjs

MÅL

Att genom hälsofrämjande åtgärder, förbättra hälsa och livskvalitet för äldre. 

  1. Åsele sjukstuga och folktandvården informerar
  2. Sköt om Dig – Boken om goda råd. 


Vardagsrehabilitering

BAKGRUND

Pensionärernas delaktighet i den dagliga omvårdnaden har de sista åren minskat allt mera. Personalen utnyttjar i liten grad den förmåga som den gamle har kvar, utan hjälper dem mer än vad som behövs för att det ska gå fortare. Personalen har dålig kunskap i hur aktiva förflyttningar kan göras på ett skonsamt sätt.
Arbetsmiljön är mycket pressad, då vårdtyngden ökat överallt inom kommunen. Den aktivering som den äldre skulle må bra av att få sig till del, prioriteras bort i jakten på att hinna allt annat. Många är sjukskrivna.
Enhetscheferna behöver mera kunskap om vadagsrehabilitering för att kunna motivera sin personal att jobba utifrån detta. Vårdplaner följs dåligt då förståelsen mellan medicinsk personal (ssk, at, sg) och enhetschefer/ biståndsbedömare inte är så bra.

SYFTE

Vi vill med detta projekt väcka nyfikenheten och glädjen hos vår omvårdnadspersonal. De ska kunna känna att de med sin nya kunskap, ska kunna gå motiverad till sitt arbete och att själv kunna ta beslut som gynnar vårdtagaren.
Vi vill även få en bättre förståelse mellan enhetschefer, biståndshandläggare och personal i medicinska enheten, så att man där pratar om samma saker, dock med olika kompetensområden. Detta leder till bra genomförandeplaner som gynnar den gamle, därför att den är uppbyggd utifrån dess egna viljor och förmågor. Det är viktigt att inse att vardagsrehabilitering och ansvaret att våra brukare ska få ett så rikt liv som möjligt är något som angår oss alla.

MÅL

  • Att genomföra en studiecirkel för styrgruppen (enhetschefer, MAS, kamrer, bistådsbedömare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast) för att få en gemensam syn på vad som är "vardagsrehabilitering".
  • Att genomföra en utbildning för all fast anställd personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen i ämnet "Vardagsrehabilitering" (obligatorisk närvaro gällde).


Läkemedel

SYFTE

Äldres läkemedelsanvändning har ökat kontinuerligt under årens lopp, särskilt i de grupper som brukar betecknas som sköra på grund av demenssjukdom eller multipla somatiska sjukdomar. Multiproffesionella läkemedelsgenomgångar inom hälso- och sjukvården har visats leda till att läkemedel i stor utsträckning omvärderas, att läkemedel sätts in eller sätts ut och att doserna justeras. Läkemedelsgenomgångar kan i många fall reducera antalet läkemedel som den enskilda använder och bidra till att äldre kan bibehålla eller förbättra sin livskvalitet. Patientsäkerheten kan öka bl.a. genom att fallolyckor kan minskas och därigenom kan kostnaderna för såväl kommunernas vård och omsorg som landstingens hälso- och sjukvård reduceras.

MÅL

Läkemedelsgenomgångar innebär ett strukturerat arbetssätt med målsättningen att kvalitativt förbättra läkemedelsanvändningen hos vårdtagarna.
En genomgång där apotekare tillsammans med sjuksköterska, läkare och övrig vårdpersonal går igenom en vårdtagares samtliga läkemedel, kopplat till diagnos och symtom.
Apotekaren gör en kvalitetsanalys av läkemedelsförskrivningen, identifierar läkemedelsrelaterade problem och ger förslag till åtgärder för att lösa och förebygga problem samt följer upp och utvärderar resultaten av åtgärder.

Slutrapport

Translate the website with Google translate.