Anmälningsplikt folkölsförsäljning

Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl ska anmäla detta till den kommun där försäljningen sker.
Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal samt att försäljning av matvaror sker i lokalen.
För köp av folköl gäller en åldersgräns på 18 år.

Krav på ett egenkontrollprogram

För att få sälja eller servera folköl krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur folkölshantering ska bedrivas. Ett egenkontrollprogram ska innehålla följande:

  • Verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
  • Försäljningsställets rutiner för utbildning och kunskap. Hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl?
  • Information till kunderna - Finns skyltar för att informera om bland annat åldersgränser för folköl och hur är skyltarna placerade i butiken?
  • Kassaarbete - Vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till minderåriga eller berusade personer och motverka langning?
  • Överträdelser - Vilka åtgärder vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?
  • Dokumentation - Hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnad av egenkontrollen?

En kopia av egenkontrollprogrammet ska alltid bifogas en anmälan om folkölsförsäljning.

Tillsynen över försäljningen sköts av handläggare på sociala avdelningen och en tillsynsavgift tas ut.