Ny tobakslag från 1 juli 2019

En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Nedan finns information om lagändringen till dig som säljer tobak i detaljhandel.

Huvuddragen i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln (butik) vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Detta innebär att den som avser sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen och att kommunen gör en prövning av personlig och ekonomisk lämplighet.
  • Utökat rökförbud - ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
  • Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar (vattenpipa). Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
  • Spårbarhet och säkerhetsmärkning - bestämmelserna kommer från EUs tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Från den 1 november 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak, tidigare behövdes endast en anmälan/registrering.

Du som försäljare kan redan från den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen. En ansökan måste ha kommit in till kommunen senast den 31 oktober, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobaksvaror. När du lämnat in din ansökan får försäljning fortsätta som vanligt till dess beslut om tillstånd fattats.

Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. Vid ansökan ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en fast prövningsavgift för ansökan om tillstånd. Hur stor avgiften blir är ännu inte fastställd.

Vad krävs för att få tillstånd
Kommunen ska granska om den som söker tillstånd är lämplig. För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i Polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Du som redan säljer tobak
Du som redan idag säljer tobak och vill fortsätta göra det behöver också ansöka om tillstånd hos kommunen. Ansökan kan göras från och med 1 juli. Senast 31 oktober måste du lämna in din ansökan, annars får du inte fortsätta sälja tobak. När du lämnat in din ansökan får försäljning fortsätta som vanligt till dess beslut om tillstånd fattats.

Mer information kan du hitta hos folkhälsomyndigheten