Övervakning av kraftledningar för ökad överföringskapacitet

En nyckelfaktor i den pågående gröna omställningen är den ökande efterfrågan på snabb och oavbrutet flöde av elektrisk energi. Detta gäller användning som laddning av elfordon eller elektrifiering av industrier, liksom produktion med hjälp av solceller och vindkraft. Tyvärr är de regionala kraftnäten i de glesbefolkade områdena i Interreg Aurora ofta inte anpassade för de stora överföringskrav som exempelvis högeffektladdare eller sol- och vindkraftsproduktion medför.

Med det långsiktiga målet att minska denna begränsning och öka överföringskapaciteten hos kommunerna i området kommer detta projekt att genomföras som en förstudie och undersöka möjligheterna att använda mät- och övervakningssystem för att underlätta utvecklingen av dynamiska nätverkssystem (DGS) för att öka kapaciteten i de regionala kraftnäten. Om kraftledningen kan övervakas i realtid kan den faktiska kapacitetsanvändningen bedömas och effekter från externa faktorer såsom vind och utomhustemperatur, vilka båda påverkar temperaturen och därmed kapaciteten hos kraftledningen, beaktas.

Syftet med förstudien är att skaffa kunskap, samla ett konsortium och formulera ett kommande fullskaligt projekt, där implementering samt utveckling och forskning om teknik för övervakning av kraftledningar kommer att utföras. Nyckelfrågor som kommer att undersökas i förstudien är:

  • Vad är det aktuella behovet av ökad kapacitet i de regionala kraftnäten?
  • Vilka övervakningslösningar finns det idag som skulle vara möjliga att implementera i ett mätscenario?
  • Vilka tekniska och systemnivåforsknings- och utvecklingsfrågor kan identifieras i relation till de behov och teknologier som identifierats ovan?
  • Vilka är potentiella partners i ett fullskaligt projekt, och vad skulle deras bidrag vara?

Dessa insikter kommer att utgöra en grund för formuleringen av ett kommande fullskaligt projekt som ska ansökas om år 2025.

Translate the website with Google translate.