Pandemin och personal i kommunen

Sedan pandemins början har vi på kommunen fått som många andra ställa om delar av våra verksamheter. Även om vissa enheter utifrån upplevs som stängda i och med att dörrarna inte är öppna som vanligt för allmänheten, betyder inte det att personalen inte fortsatt arbetar. Korttidspermittering är endast möjligt för företag.

Under pandemin blir kommunens alla verksamheter mer eller mindre påverkade av restriktioner, råd och anpassningar till dem. Redan tidigt under våren startades den så kallade kris- och säkerhetsgruppen upp, som är en del av kommunens krisledningsorganisation. 

Kris- och säkerhetsgruppen har träffats digitalt för lägesuppdatering och planering regelbundet och deltar på de regionala samverkansträffar som Länsstyrelsen och Region Västerbotten sammankallar till. I gruppen har planering och förberedelser för hantering av pandemin pågått hela tiden vartefter förutsättningarna förändrats. 

Bland annat har en kompetenskartläggning gjorts av kommunens personal för att vid krisläge kunna fördela om personal till samhällsviktiga verksamheter. Omplacering görs i första hand på frivillig basis, för att tvångsplacera anställda krävs att krisavtal aktiveras med medföljande fackliga förhandlingar.

Under pandemin har vi än varit förhållandevis förskonade från allvarlig påverkan på våra verksamheter, även om en avdelning på Åseborg blev drabbad. Det löstes i hög grad av att befintlig personal jobbade extra. Vid kohortvård är det mycket viktigt med rätt kompetenser. Att ta in oerfaren personal eller vikarier som normalt inte vistas på aktuell avdelning är inte lämpligt. Detta för att begränsa risken för ytterligare smittspridning.

Under hösten och vintern har personal från stängda/neddragna verksamheter gått in och stöttat upp inom både vård och skola när förfrågan om hjälp har kommit. Kommunen kan dock inte säga upp sin personal eller permittera den vartefter restriktioner kommer och går. 

När det gäller permitteringar är utgångspunkten att alla företag omfattas av reglerna för korttidspermittering. Verksamheter som till övervägande del är finansierad av offentliga medel är undantagen från reglerna om korttidspermitteringar. Det är alltså inte möjligt för kommunen att göra det. Den absoluta majoriteten av anställd har en uppsägningsperiod på 3-6 månader och då vi inte vet hur pandemin utvecklas kan vi inte säga upp personal och sedan stå utan när verksamheterna kan starta upp igen.

Många av de verksamheter som haft begränsade öppettider eller varit stängda har passat på att utföra arbete som inte går att göra när det bedrivs full verksamhet, så som att fräscha upp lokaler och annat arbete där man inte hinner med i vanliga fall. Det är också viktigt att vara medveten om att även fast ställen så som sport- och simhall eller biblioteket haft helt eller delvis stängt för allmänheten har skolan fortfarande bedrivit undervisning och nyttjat lokalerna.

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.