Info inför slamtömning

För att kunna tömma på ett bra sätt behöver vi din hjälp!

Tekniska avdelningen har det övergripande ansvaret för slamtömningen i Åsele kommun. Om du har en slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller annan enskild avloppsanläggning ska den tömmas av oss.

Tömningsperioden håller sig från juni till oktober. Tömningen underlättas om du bidrar med att brunnen/tanken är åtkomlig och synlig samt att körvägen är framkomlig. 

Alla ägare av slambrunnar ska ha mottagit information om slamtömningen.

ATT TÄNKA PÅ VÄGEN OCH OMGIVNINGEN

 • Slambilen ska kunna ta sig fram utan att träd eller grenar hänger ut i vägen – röj vägen!
 • Vändplats bör finnas i anslutning till brunn/tank. Backning är inte ett körsätt utan ska endast utföras för att vända.
 • Vägen ska hålla för en fordonsvikt på upp till 35 ton.
 • För att slambilen ska ta sig fram behöver vägen, vara minst 3,5 meter bred och ha minst 4,7 meters fri höjd.

TÖMNINGSINTERVALL

Permanentboende töms obligatoriskt en gång per år och fritidshus töms vartannat år. Tömning kan också ske med längre intervaller beroende på anläggningens storlek och beläggning. Önskar du tömma ditt brunn med längre intervaller kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall hos miljökontoret.

Klicka här för att komma till blanketten.

TÄNK PÅ ATT FÖLJANDE MEDFÖR EXTRA KOSTNADER

 • Framkörningsavgift vid ej tömd brunn - Slamtömningen kan avbrytas om vägen ej är farbar, för tung eller dåligt uppmärkt brunn. Vänligen se den tidigare nämnda punktlistan. Dessa krav är avgörande för att undvika extra kostnader.

 • Hinder vid/på brunn - Locket får inte vara övertäckt eller försett med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

 • Extra slang - Om avståndet mellan tömningsfordonet och brunnsbotten överstiger 20 meter kommer en extra avgift att tas ut för användning av extra utrustning.

 • Tungt Lock - Av arbetsmiljöskäl bör locket vara av lätt material (plast, glasfiber eller plåt) för att kunna öppnas av en person. Vid lyft bör locket max väga 15 kg enligt arbetsmiljöverkets regler. Om locket kan skjutas åt sidan utan att behöva lyftas kan en vikt på upp till 25 kg accepteras. I så fall måste locket vara utrustat med någon form av handtag för att underlätta hanteringen.

 • Lock-i-lock - Om du har ett lock-i-lock-system måste du se till att innerlocket är tillräcklig stor för att slambilens slang ska kunna passera igenom. Det är också viktigt att det finns spelrum för att kunna suga upp slamkakor. Dessutom bör locket placeras på ett sätt som gör att slangen hamnar i slam- kammaren, (vilket oftast är det största utrymmet).

 • Föravisering - Om vi måste ringa i förväg

 • Bom vid väg - Om det finns en bom som tömningsbil måste förhålla sig till.

Klicka här för att komma till Taxor och Avgifter

Klicka här för att komma till vanliga frågor och svar angående slamtömningen

 

Senast uppdaterad den 15 april 2024

Translate the website with Google translate.