Vårdnad/boende/umgänge

Är ni nyblivna föräldrar och behöver råd och hjälp kring frågor om vårdnad, boende och umgänge? Eller är ni föräldrar som ska gå eller har gått skilda vägar, och också behöver råd och hjälp kring dessa frågor?

Föräldrar som är överens och Avtal

Föräldrar som är överens kan teckna ett avtal om vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen på individ- och familjeomsorgen.

Avtal skrivs ofta efter att föräldrarna kommit överens genom Samarbetssamtal på individ- och familjeomsorgen.

Avtalet är juridiskt bindande och har samma juridiska värde som en dom i Tingsrätten. Om avtalet bryts kan du vända dig till Tingsrätten och begära verkställighet. Tingsrätten kan då förelägga om till exempel medling eller vite om avtalet inte följs.

När föräldrar inte är överens

När föräldrar inte kommer överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge för de gemensamma barnen, kan man vända sig till Tingsrätten. Tingsrätten begär då oftast att individ- och familjeomsorgen ska utreda vad som är bäst för barnet.

Individ- och familjeomsorgen erbjuder Rådgivning och Samarbetssamtal som kan leda till att ni kommer överens.

Utredningen om vårdnad, boende och umgänge

Vid en utredning möter socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen er föräldrar både gemensamt och var för sig. En del möten sker hemma hos respektive förälder med barnet närvarande. Vi talar med barnet om barnet har tillräcklig mognad och vi bedömer att det är till nytta för barnet.

Ni föräldrar kan när som helst begära att utredningen ska vila om ni vill försöka komma överens genom samarbetssamtal hos Familjerätten.

Utredningen bör ta högst fyra månader.

Vad utredningen ska beskriva

Utredningen ska visa hur barnets behov av grundläggande omsorg möts upp av er föräldrar och hur er konflikt påverkar barnet. Det handlar bland annat om när barnet ska till mamma respektive pappa, hur du pratar om den andre föräldern med barnet, hur du bemöter barnets känslor om exempelvis den andre föräldern. Hur du förklarar för barnet varför ni bråkar.

Det kan handla om uppgifter som rör upp mycket känslor. Ju bättre du som förälder hanterar situationen, desto enklare blir det för ert barn att klara av er konflikt.

Information från andra om barnet

Vi pratar också med människor som i sitt arbete kommer i kontakt med barnet exempelvis förskola, skola, sjukvård och eventuella nya partners. Registerutdrag från socialtjänst och polis tas in. All information vi får in lämnas till båda föräldrarna och barnet utifrån ålder och lämplighet.

Bedömning utifrån barnets behov av sina föräldrar

Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter, men ingen skyldighet att välja mellan sina föräldrar, inte heller bestämma var det ska bo eller hur mycket det ska träffa sin mamma eller pappa. Det är barnets behov som bedöms.

Utredningen avslutas med socialsekreterarens bedömning som beskriver hur föräldrarnas konflikt påverkar och kan komma att påverka barnet i framtiden.

Läsa utredningen och kommentera den

Föräldrarna och barnet, utifrån ålder och lämplighet, ska ta del av utredningen. Era eventuella kommentarer läggs till utredningen och skickas sedan till Tingsrätten.

Det är Föräldrabalkens sjätte kapitel som styr frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Läs Föräldrabalken - kapitel 6