En kommun fri från våld

I arbetet med "En kommun fri från våld" har vi en så kallad hela-kommunen–ansats och arbetar med de tre förändringsidéerna: våld, genus och åskådarperspektiv som synliggör vad som är våld, utmanar destruktiva könsnormer och stärker förmågan till aktiva åskådaringripanden.

Åsele kommuns arbete för social hållbarhet och ökad fokus på tidigt och universellt förebyggande arbete är i linje med det perspektivskifte som pågår på nationell nivå. Exempelvis i nya nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och regeringens brottsförebyggande program 2016/17.

Preventions-effekten av det våldspreventiva arbetet har bäring på våld i nära relationer, rasistiskt, sexistiskt och homofobiskt våld, radikalisering och våldsbejakande extremism, alkoholrelaterat våld, hedersrelaterat våld, sexualiserat våld, psykiskt våld, materiellt våld, våldslekar, fysiskt våld, kränkande särbehandling (”mobbning”) och psykisk ohälsa.

Unga är överrepresenterade bland både offer och förövare och starka normer kring hur killar och tjejer förväntas vara är en del av problemet. Därför är barn- och ungdomsperspektivet tillsammans med genusperspektivet viktigt i det förebyggande arbetet.

Klicka här för att komma till Youtube-klippet "Våldsprevention Länsstyrelsen Västerbotten"

Bakgrund till projektet
I samarbete med riksorganisationen MÄN har Åsele kommun utsetts till en av fyra pilotkommuner i inlandet för utveckling av en modell av ett samordnat och systematiskt våldspreventivt arbete med barn och unga inom skola och lokalsamhälle. Modellen bygger på erfarenheterna av riksorganisationen Mäns tidigare projekt och på internationella erfarenheter från b.la USA.

Under projekttiden har Länsstyrelsen bjudit in till workshops för att titta på modellen MVP (Mentors in Violence Prevention) samt praktiska exempel och material inom förskolan och äldreomsorgen.

Tillsammans med Länsstyrelse och MÄN har vi fått kunskaper och samsyn kring genus och våldsprevention. Följeforskare har funnits och vi har fått processtöd under arbetets gång. Detta arbete påbörjades 2018.

Vision
Att skapa trygga och respektfulla, jämlika och hälsosamma relationer inom ramen för ett jämställt lokalsamhälle fritt från våld.

Vill du veta mer?
Marina Englund – samordnare Kvinnofrid, tel: 0941-140 15

Helene E Ahlqvist – samordnare ANDT / BRÅ, tel: 0941-141 49

Translate the website with Google translate.