Tjïelten voeresraerie

Tjïelten voereseraerie edtja sosijaalemoenehtsen åejvievoetesne årrodh orgaane ektierååresjimmien åvteste jïh bïevnesh aaltere- jïh åvtelhbodtivoeresi organisasjovni jïh tjïelten gaskem.

 

Tjïelte raerien tjïrrh nuepiem åådtje voeresidie bievnedh soejkesjh jorkesimmiej bïjre siebriedahke-råajvarimmiej hammoeh jïh organisasjovne jïh maahta dan gaavhtan vuajnoeh voereselïhtsegijstie åadtjodh.

Voeresh dej lïhtsegi tjïrrh nuepiem åadtjoeh dej vuajnoeh buektedh guktie galka tjïelten darjomh hammoedidh, jorkesimmieh raeriestidh jïh årromebyjresh buaranidh jïh dïenesjh jïh murriegyhtjelassh raeriestidh mah sjyöhtehke dennie dåehkesne.

Sïejhme lïhtsegh

Nomme

Ektiedimmie  

Laavenjasse

Tommy Danielsson       

Tjïelteståvroe  

Åejvie  

Åsa Eriksson

Tjïelteståvroe 

Lïhtsege

Stig Danielsson   

PRO

Lïhtsege

Eivor Kroik

KP

Lïhtsege 

Ulf Lindahl

SPF

Lïhtsege


Sijjiesadtjh

Nomme

Ektiedimmie 

Laavenjasse   

Brage Sundberg           

Tjïelteståvroe  

Sæjjasadtje     

Anna Enfeldt

Tjïelteståvroe

Sæjjasadtje

Sören Andersson

PRO

Mubpie åejvie

Malin Eriksson

KP

Sæjjasadtje

Bengt Jonsson

SPF

Sæjjasadtje

Translate the website with Google translate.