Sekretess

Vissa handlingar hos kommunen är inte offentliga utan är skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen eller annan speciallagstiftning. Det kan röra sig om handlingar med känsliga personuppgifter som till exempel i ärenden som rör socialtjänsten eller handlingar som rör rikets säkerhet som till exempel vissa risk- och sårbarhetsanalyser eller detaljerad information om viktig infrastruktur.

Man kan som enskild person, som skickar handlingar till kommunen, inte begära att handlingarna ska vara hemliga eller konfidentiella, det vill säga sekretesskyddade, om det inte finns stöd i lagstiftningen för det.

Om du begär ut en handling och får ett avslagsbeslut med hänvisning till sekretess kan du alltid överklaga beslutet. Med avslagsbeslutet ska det följa information om hur man överklagar.

Translate the website with Google translate.