Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns två utskott som utreder frågor till kommunstyrelsen. De kan också ta egna beslut om ärenden som delegerats till dem. Det rör i allmänhet ärenden av mindre principiell vikt och rutinärenden.

Det finns tre utskott:

Alla ärenden som rör kommunstyrelsens verksamheter börjar den politiska processen i någon av utskotten som beslutar eller lämnar förslag till beslut för att därefter tas upp som ärende på kommunstyrelsesammanträde. Är det frågor av större betydelse för kommunen går det därefter vidare till kommunfullmäktige.

Translate the website with Google translate.