Ansökan om förskoleplats mm

E-tjänst för att ansöka om förskoleplats eller fritidshem

Ansökan om förskoleplats
Ansökan skall göras skriftligt på särskild blankett som skickas eller lämnas in personligen till Barn- och utbildningsförvaltningens kontor, Skolgatan 1, eller via vår Etjänst på länken ovan.
Blanketter finns på Barn- och utbildningsförvaltningens kontor, samtliga förskolor samt på vår hemsida. Som regel erhåller alla en plats i barnomsorgen inom fyra månader efter ansökan.

Tilldelning av plats
Tilldelning av plats sker utifrån önskad behovsdag samt ködatum. Vid en kösituation prioriteras barn till studerande/förvärvsarbetande.
Enligt skollagen skall förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Det skall därför finnas en samstämmighet mellan barnets vistelsetid och förälderns arbetstid, med tillägg för eventuell restid till och från arbetet/studierna.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats skall ske skriftligt senast två månader före den tidpunkt barnet/barnen skall lämna sin plats, eller via vår E-tjänst via länken ovan. Blankett för detta finns på vår hemsida, på varje förskoleavdelning samt på Barn- och utbildningsförvaltningens kontor, Skolgatan 1.

Translate the website with Google translate.