Detaljplaner

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar hur mark- och vattenområden får användas och hur bebyggelsen ska utformas inom ett område. Detaljplanen kan omfatta ett par kvarter eller några fastigheter och gäller tills den ändras eller upphävs.

Innan mark kan bebyggas måste det i de flesta fall finnas en detaljplan. Detaljplanen reglerar intetsägande annat vad som får byggas, användning vilken marken ska ha, hur byggnaderna ska placeras och hur höga husen får vara.

Vid arbetet med detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den som avser att genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om planbesked. Kostnader för planbesked tas ut under fastställd taxa.

Translate the website with Google translate.