Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, väljer ledamöter till nämnder och bestämmer vad dessa nämnder ska arbeta med.

Du kan följa debatterna och besluten i kommunfullmäktige via direktsänd video via länken nedan eller ta del av sammanträdet i efterhand. Vilka dagar och tider kommunfullmäktige har möten hittar du i kalendern. Du har också möjlighet att se tidigare kommunfullmäktigemöten på YouTube.

YouTube har funktion för automatisk textning som du kan slå på vid behov.

Våra aktuella och tidigare kommunfullmäktigesändningar ser du här Webbsändningar kommunfullmäktige.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter och 16 ersättare. Ledamöterna utses vid de allmänna valen vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod omfattar åren 2022-2026. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för all kommunal verksamhet i kommunen men har i hög utsträckning delegerat beslutsfattande till nämnderna. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt för kommunen som t.ex.

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av förtroendevalda till de olika nämnderna
  • Årsredovisningar och ansvarsfrihet
  • Folkomröstningar

Enligt Kommunfullmäktiges sammanträdesplan ska fullmäktige sammanträda 4 gånger under året. Sammanträdena är offentliga. Listan över de ärenden som kommer att behandlas av fullmäktige annonseras alltid i dagspressen 1 vecka före sammanträdet. Enskilda kommunmedborgare kan inte själva ta upp ärenden i fullmäktige utan måste gå via en förtroendevald fullmäktigeledamot. 
Allmänheten kan däremot via allmänhetens frågestund ställa frågor till politiker och chefstjänstemän. Möjlighet finns även för allmänheten att lämna så kallade medborgarförslag.

Allmänhetens frågestund
Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunens styrelser och nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.

Kommunfullmäktigesammanträdet inleds med allmänhetens frågestund i maximalt 30 minuter.

En fråga från allmänheten kan vara skriftlig eller muntlig. Samtliga frågor inlämnas/meddelas till kommunkansliet senast kl 12:00 måndagen veckan före kommunfullmäktiges sammanträde.

Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Ordförande och vice ordförande bestämmer hur frågestunden ska genomföras samt vem som ska besvara frågan.

Både frågor och svar ska vara kortfattade.

Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden.

Rubriken allmänhetens frågestund intas i kallelse/kungörelse inför kommunfullmäktiges sammanträden. Vidare ska allmänheten genom information i särskild annons i Åsele Nytt och på kommunens hemsida informeras om att ställa frågor.

Medborgarförslag
Alla som är folkbokförda i Åsele kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Förslagen tas upp och bereds av tjänstemän och politiker och när ett beslut har fattats meddelas den som inlämnade förslaget.

Läs mer om medborgarförslag.

Translate the website with Google translate.