Bredbandsprojekt i Åsele Kommun

Varför? Åsele Kommun har i sin bredbandsstrategi angett som mål att år 2020 ska 95% av alla kommuninvånare och lokalt verksamma företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek. Det aktuella projektet ingår, och är högprioriterat, i bredbandsstrategins genomförandeplan för att uppnå dessa 95%. Med ett väl fungerande bredbandsnät med hög kapacitet är det möjligt att motverka digitalt utanförskap

Finansiering
Områdesnäts Projekt finansieras av privata anslutningsavgifter samt bidrag från Jordbruksverket. Det fördelas så att den privata andelen uppgår till 30 % och Jordbruksverket 70 % av den totala kostnaden för området som byggs ut.

Ortsammanbindande näts projekt, fiber som sammanknyter ex två byar, finansieras av Åsele kommun, Region Västerbotten och Tillväxtverket under programperioden 2014-2020.

 

Projekt Fredrika Norra & Tallsjö 2015-05-01 – 2019-06-30

Åsele kommun bedriver bredbandsprojekt i byarna Lögda, Baksjöliden, Baksjöberg, Orrberg, Norrfors, Nordanås, Lövås och Tallsjö.

Projektets genomförande
Flera möten med de berörda i området har hållits under 2015 och 2016.
Upphandling av entreprenörer och material genomfördes hösten 2016 samt våren 2017.

Byggstart sommaren 2017, arbetet flöt på bra under 2017 och endast ett fåtal abonnenter var kvar att ansluta under våren 2018.

Mål

Målet med projektet var att ansluta 30 st hushåll i 8 byar till snabbt och stabilt Internet.

Resultat

Resultatet blev att 31 hushåll nu har en robust fungerande anslutning till Internet.

 

Projekt Varpsjö, Borgsjö och Sörnoret 2016-02-16 – 2019-06-30

Åsele kommun bedriver bredbandsprojekt i byarna Varpsjö, Borgsjö och Sörnoret

Projektets genomförande
Informations- och uppstarts möte har hållits med de berörda i området under hösten 2017 samt våren 2018.
Byggstart sommaren 2018, arbetet flöt på bra under 2018 och endast ett fåtal abonnenter finns kvar att ansluta under våren 2019.

Mål

Målet med projektet var att ansluta 25 st hushåll i 3 byar till snabbt och stabilt internet.

Resultat

Resultatet blev att 31 hushåll nu har en robust fungerande anslutning till Internet.

 

Projekt Algovik / Svartbäcken, Pärlström, och Sörstrand  2018-06-01 – 2020-12-31

Åsele kommun planerar bredbandsprojekt i byarna Algovik, Svartbäcken, Pärlström och Sörstrand.

Projektets genomförande
Intresseanmälningar har erhållits av 12 st bofasta hushåll av totalt 15, vilket uppfyller de villkor som jordbruksverket ställer för att bedriva bredbandsprojekt.

Arbetet fortgår nu med att lösa finansiering av ortsamanbindande nät från Åsele till Algovik, en sträcka på ca 3 km längs väg 90 norrut. Förhoppningarna är att detta ska lösas till våren 2019.

Translate the website with Google translate.