Politisk organisation

I Åsele genomfördes 2014 en omorganisation av den politiska organisationen där man gick från en traditionell struktur med olika nämnder för olika verksamheter till att samla verksamheterna under kommunstyrelsen.

I bilden ovan visas hur den politiska organisationen ser ut.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Ledamöterna utses vid de allmänna valen vart fjärde år och består av 25 ordinarie platser.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering" och har 9 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige. 

Utskott
Kommunstyrelsen har till sin hjälp tre utskott, allmänna utskottet, omsorgs- och utbildningsutskottet och personalutskottet,
vars uppgifter är att bereda de ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I vissa ärenden beslutar utskotten själva.

Nämnder
En nämnd är utsedd av kommunfullmäktige att ansvara för en viss förvaltning och dess verksamhet. I Åsele finns Miljö och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fungerar som nämnd för Barn och utbildning, Sociala, Tillväxt och utveckling, Teknik och anläggning samt Intern service. Därutöver finns Södra Lapplands överförmyndarnämnd som är gemensam med Lycksele, Dorotea, Storuman och Sorsele kommuner.

Revision
I varje kommun skall det finnas av kommunfullmäktige valda revisorer som ska granska den verksamhet som bedrivs i nämnder, styrelser och de kommunala bolagen. De kommunala revisorerna biträds för närvarande av PwC.

Translate the website with Google translate.