Kommunens planarbete

Fysisk planering behandlar användande av mark, vatten och den byggda miljön, arbetsplatser, bostäder, grönområden och infrastruktur med mera, utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Kommunens planering syftar till att bestämma hur kommunen ska utvecklas och mark och vatten användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen har ensam beslutanderätt i planeringsfrågor, planmonopol.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen, PBL. En ny plan- och bygglag började gälla den 2 maj 2011. Ärenden som påbörjats före 2 maj ska dock göras färdiga inom den tidigare lagens regler.

Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna.

Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för till exempel bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Translate the website with Google translate.