Studiehjälp

Studiehjälp får du till och med vårterminen det år du fyller 20 år

Studiehjälpen består av fyra olika typer av bidrag

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg
  • Resor

Du kan få studiehjälp för gymnasiestudier om du studerar på heltid

Det år du fyller 20 år får du studiehjälp under det första kalenderhalvåret. Från och med andra halvåret ska du söka studiestöd, detta gör du hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Det är viktigt att du anmäler förändringar som påverkar studiehjälpen, exempelvis studieavbrott, förlust av studiebidrag, studietakten minskas från heltid, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör. Om du underlåter att anmäla förändring, kan det leda till förlust av studiehjälpen och eventuell återbetalning.

Translate the website with Google translate.