Unnebelåhkoegïelelaakem - Minoritetsspråklagen

Minoritetslagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan januari 2010. Från 1 januari 2019 träder ändringar i lagen i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för de fem nationaliteterna i Sverige.

Sverige har erkänt fem nationella minoriteter enligt Europarådets ramkonvention och minoritetsspråkskonventionen; judar, romer, samer, Sverigefinnar, och tornedalingar. I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda och främja minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem. För att kunna ge minoriteterna inflytande i frågor som berör dem kräver det av kommuner och andra myndigheter att de har kunskap om och vet när minoriteterna blir berörda av beslut som ska fattas. I Åsele kommun jobbar vi ständigt med att höja kunskaperna om samer bland tjänstemän och politiker genom olika utbildningar. 

I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommunerna har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Den nya reviderade lagen ligger inte på webben än, men den finns i printad form, och du finner dem på olika platser i kommunens byggnader, till exempel kulturhuset i Sjeltie och biblioteket.

 

Translate the website with Google translate.