Personuppgifter och anonymitet

Visselblåsarfunktionen får behandla personuppgifter i syfte att kunna utföra sitt uppdrag. Funktionen får därutöver behandla personuppgifter med ändamålet att fördela inkommande anmälningar som inte ska utredas av visselblåsarfunktionen inom organisationen.

Funktionen ska därvid inte behandla personuppgifter i större omfattning än vad som behövs för att avgöra vilken funktion eller befattningshavare som ska handlägga ärendet.

Anmälningar från personer utanför kommunen är alltid inkomna handlingar som ska diarieföras eller på annat sätt hållas ordnade, i enlighet med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen och tryckfrihetsförordningen. Sådana handlingar blir omedelbart allmänna handlingar.

Anmälningar från kommunens medarbetare betraktas som ett ärende hos kommunen och ska diarieföras eller hållas ordnade på annat sätt. Utgångspunkten är att anmälan ska ses som allmän handling.

Eftersom kommunen är en regelstyrd offentlig organisation och därmed omfattas av offentlighetsprincipen, kan anonymiteten inte garanteras om anmälarens identitet framgår av en handling som lämnas till funktionen. Handlingar hos visselblåsarfunktionen kan beroende på innehåll vara skyddade av sekretess. Det gäller dock inte alla handlingar, och dessutom upphör sekretessen att gälla efter en tid.

Den som vill vara anonym behöver därför göra sin anmälan på ett sådant sätt att anmälarens identitet inte framgår av någon handling.

Translate the website with Google translate.