Bryggor

Det är förbjudet att uppföra bryggor som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

För att få anlägga en brygga krävs i många fall dispens från strandskyddslagstiftningen. I de fall dispens kan ges är det viktigt att placera bryggan på en plats där den inte privatiserar området. Den bör inte heller placeras i ett biologiskt känsligt land-eller vattenområde. Bryggor ska i möjligaste mån samlokaliseras och vi rekommenderar därför att man tillsammans med andra anlägger en gemensam brygga. Vissa bryggor kan också kräva en prövning om vattenverksamhet. Den prövningen handläggs av länsstyrelsen som då också handlägger dispens från strandskyddet. 

Kriterier som ofta möjliggör anläggande av en brygga

  • Bryggan är mindre än 9 m2 och utformas som en båtbrygga.
  • Bryggan ligger i ett område utan särskilda biologiska värden.
  • Bryggan ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse och saknar särskilda värden för friluftsliv som exempelvis stigar och sandstränder.

Om du vill anlägga en brygga

Om du vill anlägga en brygga bör du skicka in följande uppgifter till miljobygg@asele.se:

  1. Markera bryggans placering på en karta, lämplig skala är 1:500.
  2. Uppge bryggans mått.
  3. Beskriv hur bryggan kommer att förankras.
  4. Uppge ditt namn och kontaktuppgifter.

Efter att du inkommit med uppgifter om bryggan kan vi göra en bedömning om det krävs strandskyddsdispens eller om du kan anlägga bryggan utan dispens från strandskyddet. Om strandskyddsdispens behövs måste bryggan prövas utifrån strandskyddsbestämmelserna och en mer formell ansökan behöver lämnas in. Då tas också en avgift ut för prövningen.

Translate the website with Google translate.